Rävviken och Bjälbo – Elfvikslandet

Ny detaljplan tas fram för Rävviken och Bjälbo på Elfvikslandet på norra Lidingö. Vi ställer nu ut planförslaget för samråd för att få in synpunkter. Samrådet äger rum 26 maj – 12 augusti 2020.

Skiss på samrådes område i Rävviken och Bjälbo

Planområdet omfattar Rävviken och Bjälbo som ligger på Elfvikslandet, på nordöstra delen av Lidingö. Inom planområdet finns 16 bostadsfastigheter intill Rävviksvägen och Bjälbovägen.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2015-03-18 att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Rävviken och Bjälbo i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM daterad 2015-01-21.

Syfte och innehåll

I dag finns områdesbestämmelser som omfattar bebyggelsen vid Rävviken och Bjälbo. Bestämmelsernas syfte är att begränsa bebyggelse och skydda den kulturhistoriska miljön. De reglerar dock inte bebyggelsens storlek och utformning samt antalet fastigheter i området. Några fastigheter har styckats av sedan områdesbestämmelserna togs fram. En ny detaljplan behöver upprättas för att reglera bebyggelsen och antalet fastigheter. I samband med planläggningen behöver även områdets vatten- och avloppsförsörjning utredas.

Planens syfte är att reglera byggrätter, byggnadernas höjd, tillåtet antal huvudbyggnader, tillåtet antal lägenheter per fastighet och fastighetsstorlekar. Detaljplanen ska också ta hänsyn till och reglera det kulturhistoriska värdet i området. Kulturvärdena bevaras genom införande av skyddsbestämmelser på de fastigheter som har höga värden. På alla fastigheter regleras byggnadernas storlek, utformning och placering. Ny- och ombyggnationer i området ska göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Ny- och ombyggnation ska ske med hänsyn till innerskärgårdens villabyggnadstradition. Byggnadsdetaljer ska anknyta till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Ny- och ombyggnation i området får inte förändra bebyggelsemönstret med luftiga tomter. Detaljplanen hindrar avstyckning i området.

Detaljplanens syfte är även att upphäva strandskyddet inom de områden där det finns särskilda skäl för detta. Detaljplanen ska skydda värdefull natur i området. Detaljplanen ska även möjliggöra att ledningar för dricks- och spillvatten kan förläggas i Bjälbovägen och Rävviksvägen.

Markägare

Fastigheterna i området är i privat ägo. Bjälbovägen ingår i planområdet och ligger på en fastighet som ägs av Lidingö stad.

Samråd

Under tiden 26 maj – 12 augusti 2020 visas planhandlingarna i stadshuset, Stockholmsvägen 50 på ordinarie öppettider.

Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 12 augusti 2020 via e-post. Uppge adress och fastighetsbeteckning. Avsändare ska tydligt framgå.

E-post för synpunkter: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Alternativt kan synpunkter skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
181 82 Lidingö.

Under samrådstiden finns möjlighet att kontakta staden för att ställa frågor om planförslaget.

Kontaktuppgifter

Frågor om vatten- och avlopp

Nanna Mencin
Projektledare, teknik och fastighetsförvaltningen
E-post: nanna.mencin@lidingo.se
Tel: 08-731 30 31

Frågor om detaljplanen

Ida Aronsson
Planarkitekt
E-post: ida.aronsson@lidingo.se
Tel: 070-282 82 99

Tidsplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2015-03-18
Samråd: 26 maj–12 augusti 2020
Granskning: eventuellt kvartal 1–2 2021 (beroende av tidplan för VA)
Antagande: eventuellt kvartal 3–4 2021 (beroende av tidplan för VA)
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handlingar och underlag

Bakgrund

Start-PM för Rävviken och Bjälbo PDF (pdf, 205.3 kB)

Samrådsskede

Informationsbrev om samrådPDF (pdf, 471.5 kB)

Plankarta Rävviken Bjälbo samrådshandling 200417PDF (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivning Rävviken Bjälbo samrådshandling 200417PDF (pdf, 4.6 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 305.4 kB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan