Norrliden 3, Gångsätra

Ny detaljplan för fastigheten Lidingö 9:4 i stadsdelen Gångsätra. Syftet är att ändra markens användning från parkmark till mark för bostäder.

Planområdet ligger i grönstråket strax söder om Ängsklockevägen och norr om Skärsätra. I dag ligger fastighetens huvudbyggnad, som används som bostadshus, på parkmark. I den nya planen läggs marken i stället ut som kvartersmark för bostad. Planens syfte är också att bevara och säkerställa platsens höga kulturhistoriska värden. Skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för huvudbyggnaden. Den befintliga tillfartsvägen till fastigheten blir i den nya detaljplanen allmän gata.

Ritning över fastigheten Lidingö 9:4

Fastigheten är i privat ägo. Tillfartsvägen ägs av Lidingö stad.

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-08-28
Samråd: 2020
Antagande: 2021

Handlingar och underlag

Start-PM, detaljplan fastigheten Lidingö 9:4 med fleraPDF (pdf, 838.7 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan