Norrbotten 9, Herserud

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Norrbotten 9 på Islinge Hamnväg för att kunna bygga ett nytt flerbostadshus.

Vid Islinge Hamnväg 11-15 vill fastighetsägaren bygga ett nytt flerbostadshus på gården innanför befintligt hus.

Skapa bra miljö trots bullerutsatt läge

Planens syfte är att ge byggrätt för ytterligare ett flerbostadshus på Norrbotten 9. För att förtätningen ska vara möjlig ingår det i syftet att skapa en god bostadsmiljö trots det bullerutsatta läget. Vidare är syftet att pröva om en avstyckning av fastigheten är lämplig. Slutligen syftar planen också till att utreda skydds- och bevarandebestämmelser på fastigheten, som är av mycket stort kulturhistoriskt värde.

Fastigheten är i privat ägo.

Handlingar och underlag

Start-PM Norrbotten 9PDF (pdf, 1.6 MB)

Handläggare: Mattias Olsson, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan