Norra Skärsätra

Staden tar fram en ny detaljplan för Norra Skärsätra-Kottla gård. Stadens politiker har beslutat att minska planområdet och flera fastigheter med obebyggd naturmark utgår. Det nu aktuella detaljplaneförslaget omfattar endast privata fastigheter samt delar av vägnätet.

Flygvy över planområdet i Norra Skärsätra

Planen var på samråd 10 februari – 9 mars 2020. Området som berörs av planen ligger i stadsdelen Skärsätra, väster om Kottlasjön och sydost om Stockby. Planområdet avgränsas i söder av Kottlavägen, i öster av befintlig bebyggelse inom kvarteret Isstacken, i norr och väster av skogsområden.

Ny bebyggelse anpassas till området

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets höga natur- och kulturhistoriska värden samt att möjliggöra en utveckling av området som tar hänsyn till de höga värdena i och i anslutning till Norra Skärsätra. Kulturvärdena bevaras genom införande av varsamhets- och skyddsbestämmelser på de fastigheter som har högst värden. På fastigheterna regleras byggrätternas storlek, utformning och placering. Inom planområdet finns idag ett antal obebyggda fastigheter där detaljplanen säkerställer att tillkommande bebyggelse anpassas till områdets karaktär, terrängförhållanden, vegetation, landskapsbild och kulturhistoriska värden. Husens placering på tomterna, det smala vägnätet, terräng och vegetation är viktiga delar i områdets karaktär.

Alla fastigheter inom planområdet är i privat ägo, förutom gatorna, som antingen är samfällda eller ägs av Lidingö stad.

Historik

Den 9 januari 2012 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Norra Skärsätra i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM från 2011. Syftet var att befästa befintlig bebyggelse, möjliggöra nya markbostäder på både stadens mark och på privat mark samt att skydda värdefulla natur- och kulturvärden. Sedan planuppdraget gavs har kommunstyrelsens planutskott tagit beslut om att minska planområdet så att flera av stadens fastigheter med obebyggd naturmark utgår. Aktuell detaljplan omfattar endast privata fastigheter samt delar av vägnätet i området.

Tidsplan

Planuppdrag: 2012-01-09
Samråd: 10 februari – 9 mars 2020
Granskning: kvartal 3-4, 2020
Antagande: kvartal 1-2, 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagandet, om antagandebeslutet inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Underlag och handlingar

Start-pm 1 (2011)PDF (pdf, 1.9 MB)
Start-pm 2 (2013) med minskat planområdetPDF (pdf, 772.1 kB)
Groddjursinventering och spridningsanalysPDF (pdf, 1.9 MB)
Dagvattenutredning Norra Skärsätra och kvarteret IsstackenPDF (pdf, 2.3 MB)
Grundvattenundersökning KottlavägenPDF (pdf, 359.8 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.5 MB)
VägtrafikbullerutredningPDF (pdf, 6.6 MB)
Behovsbedömning Norra SkärsätraPDF (pdf, 327.5 kB)

Samrådsskede

Informationsbrev om samrådPDF (pdf, 145.2 kB)
PlankartaPDF (pdf, 998.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan