Lojobacken, Rudboda

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Lojo 1. Samråd om förslag till detaljplan ägde rum april – maj 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har omarbetats. Planförslaget är utställt för granskning under tiden 12 juni – 6 augusti 2020.

Planområdet ligger i stadsdelen Rudboda, på norra delen av Lidingö. Planområdet omfattar obebyggda skogs- och grönytor söder om Lojovägen. Planområdet omfattar fastigheterna Lojo 1 och del av Lidingö 5:136.

Sammanfattning

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fem nya flerbostadshus inom fastigheten Lojo 1. Detaljplanens syfte är även att tillgodose stadens behov av gruppbostäder genom att planen innehåller bestämmelser om att en del av de nya bostäderna ska utgöras av gruppbostäder.

Planförslaget baseras på en ansökan om planbesked från Rudboda bostadsrättsförening. Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanens ambitioner att komplettera Rudboda med fler bostäder för att service och kollektivtrafik ska får större kundunderlag. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats som konstaterar att planförslaget inte bedöms medföra någon risk för att betydande miljöpåverkan uppstår.

Samråd

Mellan den 3 april och 15 maj 2017 var planen ute på samråd. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls, med möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och arkitekterna som ritat förslaget.

Inkomna synpunkter och bemötande av synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen listas även de justeringar som har gjorts av förslaget.

Markägare

Rudboda bostadsrättsförening äger marken där bostäderna byggs och staden äger vägen.

Granskning

Under tiden 12 juni – 6 augusti 2020 visas planhandlingarna i stadshusets foajé, Stockholmsvägen 50, samt på staden webbplats, lidingo.se/detaljplaner.

Synpunkter på granskningsförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 6 augusti 2020.

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Postadress:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
181 82 Lidingö

Den som inte senast nämnda tidpunkt framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga stadens antagandebeslut. Uppge adress och fastighets­beteckning. Avsändare ska tydligt framgå.

Bakgrund

Rudboda bostadsrättsförening har ansökt om planbesked gällande ändring av detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på en del av sin fastighet Lojo 1. Ansökan avsåg fem stycken flerfamiljsbostadshus söder om Lojovägen. Planutskottet beslutade 2013-08-21 att miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. Styrelsen för Rudboda bostadsrättsförening har ingått avtal med Peab Bostad AB om en framtida exploatering av området. Planområdet omfattar även de 24 befintliga flerbostadshusen som i dag ingår i Rudboda bostadsrättsförening.

I samrådsversionen av planförslaget ingick även de intilliggande kommunägda fastigheterna Lidingö 5:136 och fastigheten Palmen 1. Dessa områden pekas ut som utvecklingsområden i stadens översiktsplan och i samrådsförslaget planlades fastigheterna för totalt fem stycken flerbostadshus. Totalt omfattade samrådsförslaget 10 nya flerbostadshus.

Efter samrådet har planområdet justerats till att bara omfatta fastigheten Lojo 1 och den del av fastigheten Lidingö 5:136 som omfattar Lojovägen. Planförslaget möjliggör nu byggnation av fem stycken flerfamiljshus inom fastigheten Lojo 1.

Tisplan

Observera att tidsplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2013–08–21
Samråd: 3 april–5 maj 2017
Granskning: 12 juni – 6 augusti 2020
Antagande: kvartal 4 2020 – kvartal 1 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Handlingar och underlag

Start-PMPDF (pdf, 2.4 MB)

Samråd

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 496.1 kB)
Gestaltningsprogram RudbodaPDF (pdf, 44.1 MB)

Pm Allmän naturinventering av områden i Rudboda, Sweco 2014-01-29PDF (pdf, 1.2 MB)
Pm Översiktlig naturinventering och inmätning av större träd vid Lojov. Sweco 2014-01-21PDF (pdf, 597.2 kB)
Miljöteknisk markundersökn inom del av fastigh Lojo 1, Geosigma 2016-11-22PDF (pdf, 2.6 MB)

Fördjupad miljöteknisk markundersökn inom ”område B”, Geosigma 2016-09-29PDF (pdf, 2.1 MB)
Dagvatten-pm Tengbom 2016-06-21PDF (pdf, 1.8 MB)
Dagvatten-pm, Structor 2016-11-23 PDF (pdf, 2.7 MB)

Pm Geoteknik, Lidingö 5:136, Lojo 1 och Palmen 1, Bjerking 2014-05-19 PDF (pdf, 978.5 kB)
Trafikbullerutredning, ACAD 2016-07-14PDF (pdf, 1.2 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lojo 1, Sweco 2017-06-16PDF (pdf, 2 MB)

Granskning

Utredningar som tagits fram/uppdaterats inför planens granskningsskede:

Handläggare: Ida Aronsson och Fabian Gabrielsson, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan