Lojobacken,Rudboda

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Lojo 1. Det tidigare förslaget omfattade byggandet av tio nya flerbostadshus medan det förslag som nu är aktuellt endast omfattar fem nya flerbostadshus. Husen ska byggas söder om Lojovägen.

Planförslaget var på samråd våren 2017. Efter samrådet beslutades det att husen norr om Lojovägen inte var aktuella att bygga samt att husen inom fastigheten Lidingö 5:136 och Palmen 1 inte heller skulle ingå i det aktuella planområde. Därmed omfattar den nu aktuella detaljplanen endast fastigheten Lojo 1, utmed Lojovägens södra sida, samt den del av fastigheten Lidingö 5:136 som omfattar Lojovägen. Bostadsrättsföreningen för dialog med staden och Peab om att bygga fem bostadsrättshus samt gruppbostäder på bostadsrättsföreningens mark.

Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanens ambitioner att komplettera Rudboda med fler bostäder för att service och kollektivtrafik ska får större kundunderlag.

Sammanfattning

Rudboda bostadsrättsförening ansökte om en ändring av detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på en del av sin fastighet Lojo 1. Ansökan avsåg fem stycken flerfamiljsbostadshus söder om Lojovägen. Planutskottet gav 2013-08-21 miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. Styrelsen för Rudboda bostadsrättsförening har ingått avtal med Peab Bostad AB om en framtida exploatering av området. Planområdet omfattade även de 24 befintliga flerbostadshusen som i dag ingår i Rudboda bostadsrättsförening. I samrådsversionen av planförslaget ingick även de intilliggande kommunägda fastigheterna Lidingö 5:136 och fastigheten Palmen 1. Dessa områden pekas ut som utvecklingsområden i stadens översiktsplan och i samrådsförslaget planlades fastigheterna för totalt fem stycken flerbostadshus. Totalt omfattade samrådsförslaget 10 nya flerbostadshus.

Planen var på samråd den 3 april-15 maj 2017. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls, med möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och arkitekterna som ritat förslaget.

Efter samrådet har kommunstyrelsens planutskott beslutat att planområdet ska justeras till att bara omfatta fastigheten Lojo 1 och den del av fastigheten Lidingö 5:136 som omfattar Lojovägen. Planförslaget möjliggör nu byggnation av fem stycken flerfamiljshus inom fastigheten Lojo 1.

Rudboda bostadsrättsförening äger marken där bostäderna ska byggas och staden äger vägen.

Tidsplan

I dagsläget uppdaterar staden handlingarna enligt det reviderade uppdraget, sammanställer och bemöter inkomna synpunkter samt tar fram granskningshandlingar. När miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att planen ska ställas ut för granskning kommer alla handlingar att bli tillgängliga för allmänheten, myndigheter och övriga remissinstanser. Under granskningsskedet kommer det även att finnas tillfälle att yttra sig över planen. Efter granskningen sammanställs yttranden. Sammanställningen innefattar även kommunens svar på yttrandena.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2013-08-21
Samråd: 3 april-5 maj 2017
Granskning: kvartal 2-3 2020
Antagande: tidigast kvartal 4 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Handlingar och underlag

Start-PMPDF (pdf, 2.4 MB)

Samråd

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 496.1 kB)
Gestaltningsprogram RudbodaPDF (pdf, 44.1 MB)

Pm Allmän naturinventering av områden i Rudboda, Sweco 2014-01-29PDF (pdf, 1.2 MB)
Pm Översiktlig naturinventering och inmätning av större träd vid Lojov. Sweco 2014-01-21PDF (pdf, 597.2 kB)
Miljöteknisk markundersökn inom del av fastigh Lojo 1, Geosigma 2016-11-22PDF (pdf, 2.6 MB)

Fördjupad miljöteknisk markundersökn inom ”område B”, Geosigma 2016-09-29PDF (pdf, 2.1 MB)
Dagvatten-pm Tengbom 2016-06-21PDF (pdf, 1.8 MB)
Dagvatten-pm, Structor 2016-11-23 PDF (pdf, 2.7 MB)

Pm Geoteknik, Lidingö 5:136, Lojo 1 och Palmen 1, Bjerking 2014-05-19 PDF (pdf, 978.5 kB)
Trafikbullerutredning, ACAD 2016-07-14PDF (pdf, 1.2 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lojo 1, Sweco 2017-06-16PDF (pdf, 2 MB)

Granskning

Start-PM med justerat planområde 2019PDF (pdf, 3.8 MB)

Handläggare: Fabian Gabrielsson, plan- och exploateringsenheten 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan