Islinge förskola, tidigare Kalvhagens förskola

Ny detaljplan tas fram för att göra det möjligt att bygga en permanent förskolebyggnad vid Islinge förskola för att ersätta dagens paviljong.

Den paviljong med tillfälligt bygglov som är placerad vid parkeringen intill Norra Kungsvägen (Islinge förskola) ska ersättas med en permanent förskola med plats för något fler förskolebarn än dagens. Bygglovet för paviljongen gick ut i december 2020 och kan inte förlängas.

Stort behov av förskoleplatser

Lärande- och kulturförvaltningen ser att behovet av förskoleplatser i området redan i dag är stort och att det kommer öka framöver, det finns därför ett behov av att anlägga en permanent förskola. Placeringen av förskolan, med närhet till grön- och naturområde, ger goda förutsättningar för att aktivt använda den närliggande naturen för pedagogiska aktiviteter.

Planuppdraget för Islinge förskola (f.d. Kalvhagens förskola) gavs 2014. Den 24 januari 2018 togs ett beslut om att justera planförslaget bland annat enligt följande: Antalet förskoleplatser ska vara 100-110 (jämfört med dagens 70), förskolebyggnaden ska placeras så nära Norra Kungsvägen som möjligt och antalet parkeringsplatser ska överensstämma med dagens situation. Förskolepaviljongen ska stå kvar under byggtiden och utemiljön anpassas på bästa sätt efter de givna förutsättningarna.

Lidingö stad är markägare.

Samråd och utställning maj 2018

Mellan den 3 och 24 maj 2018 var planhandlingarna utställda för att samla in synpunkter. Planhandlingarna var utställda i Stadshusets entréhall, biblioteket i Lidingö centrum och på stadens webbplats. Staden bjöd in till ett samrådsmöte den 15 maj 2018 i Stadshuset. Då fanns det möjlighet att ställa frågor och tycka till om detaljplanen.

Handlingar

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 107.7 kB)

Planbeskrivning Islinge förskolaPDF (pdf, 938 kB)

PlankartaPDF (pdf, 468 kB)

Geoteknisk utredningPDF (pdf, 931 kB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.4 MB)

TrafikbullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)

Granskning 2019

Planen var på granskning 24 september–22 oktober 2019.

Handlingar

Planbeskrivning Islinge förskola, granskningPDF (pdf, 1.1 MB)

Plankarta Islinge förskola, granskningPDF (pdf, 638.2 kB)

Samrådsredogörelse Islinge förskolaPDF (pdf, 107.7 kB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2014-06-18
Samråd: 3-24 maj 2018
Granskning: 2:a kvartalet 2019
Antagande: 3:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handläggare: Sara Hultqvist, plan- och exploateringsenheten

Till toppen av sidan