Högvattnet 10, Sturegården Hersby

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Högvattnet 10 i stadsdelen Hersby. Staden vill stycka av fastigheten och på så sätt skapa två nya villafastigheter på baksidan av Sturegården.

Sturegården Högvattnet 10

Fastigheten Högvattnet 10 (Sturegården) ligger längs med Södra Kungsvägen i stadsdelen Hersby och innehåller idag en byggnad planlagd för användningen som kontor. Byggnaden ligger nära fastighetsgräns mot Södra Kungsvägen och har en stor baksida med kuperad naturtomt.

Ha kvar kontor samt bygga bostäder

Naturen på baksidan av huset är i den gällande detaljplanen planlagd med användning till kontor och marken är prickmarkerad, vilket betyder att byggnader inte får uppföras. Lidingö stad äger fastigheten och vill att fastigheten ska kunna styckas till tre fastigheter: en fastighet för kontorsbyggnaden och två stycken nya villafastigheter på baksidan. Syftet med detaljplanen är alltså att möjliggöra avstyckning av två stycken villafastigheter genom att planlägga en del av fastigheten med användningen för bostäder. För den befintliga byggnaden ska planen möjliggöra fortsatt användning till kontor. Detaljplanen ska reglera storlek och utformning av tillkommande bostadsbyggnader.

Fastigheten ägs av Lidingö stad.

Tidsplan

Ännu ej beslutad.

Handlingar och underlag

Start-PM SturegårdenPDF (pdf, 1.4 MB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/lillalidingobron.json
Till toppen av sidan