Härjedalen 16, Herserud

Ny detaljplan tas fram för Härjedalen 16 i stadsdelen Herserud. I korsningen mellan Herserudsvägen och Stjärnvägen, bakom den bruna kontors- och vårdbyggnaden, finns ett parkeringsdäck där fastighetsägaren vill bygga ett flerbostadshus.

Foto på kontor- och vårdbyggnaden.

Bygga bostäder

Planens syfte är att göra ny bebyggelse för bostäder möjlig på den del av fastigheten Härjedalen 16 där det i dag finns ett parkeringsdäck. Planen syftar också till att göra det möjligt att fastigheten kan delas i två eller flera nya fastigheter och upphäva gällande fastighetsplan, samt att ta fram skyddsbestämmelser för den befintliga vård- och kontorsbyggnaden på fastigheten.

Den 1-22 december 2016 var planhandlingarna utställda.

Fastigheten är i privat ägo.

Tidsplan

Planuppdrag: 17 juni 2015
Samråd: 1-22 december 2016

Planprocessen är för närvarande vilande.

Handlingar och underlag

Start-PM Härjedalen 16PDF (pdf, 857.5 kB)
PlanbeskrivningPDF
(pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 522.4 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan