Härjedalen 16, Herserud

Ny detaljplan tas fram för Härjedalen 16 i stadsdelen Herserud. I korsningen mellan Herserudsvägen och Stjärnvägen, bakom den bruna kontors- och vårdbyggnaden, finns ett parkeringsdäck där fastighetsägaren vill bygga ett flerbostadshus.

Foto på kontor- och vårdbyggnaden.

Planförslaget var under december 2016 ute på samråd för att få in synpunkter.

Bygga bostäder

Planens syfte är att göra ny bebyggelse för bostäder möjlig på den del av fastigheten Härjedalen 16 där det i dag finns ett parkeringsdäck. Planen syftar också till att göra det möjligt att fastigheten kan delas i två eller flera nya fastigheter och upphäva gällande fastighetsplan, samt att ta fram skyddsbestämmelser för den befintliga vård- och kontorsbyggnaden på fastigheten.

Den 1-22 december 2016 var planhandlingarna utställda.

Fastigheten är i privat ägo.

Tidsplan

Planuppdrag: 2015-06-17
Samråd: Mellan den 1 och den 22 december 2016
Granskning: 3:e kvartalet 2019
Antagande: 4:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-PM Härjedalen 16PDF (pdf, 857.5 kB)
PlanbeskrivningPDF
(pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 522.4 kB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan