Björnbo, Bo

Björnbo i stadsdelen Bo ska förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.

Den befintliga verksamheten får möjlighet att utvecklas i och med den nya planen. Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden. Projektet ska utreda om dessa ska skyddas i detaljplanen. Idag finns ungefär 350 bostäder i området Björnbo.

Tidsplan

Planuppdrag: 2015-02-13
Samråd: Ännu ej beslutat
Granskning: Ännu ej beslutat
Antagande: Ännu ej beslutat
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om beslutet om antagande inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-PM BjörnboPDF (pdf, 1.5 MB)
Naturvärdesinventering BjörnboPDF (pdf, 3.9 MB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan