Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stockby verksamhetsområde

Staden tar fram en ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att öka storleken på befintliga byggrätter, utöka antalet byggrätter och komplettera med ny markanvändning. En utökning av antalet parkeringsplatser ska också prövas i planarbetet.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag


Samråd


Granskning


Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Hanna Brandshaug, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan