Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Del av Söderåsen 4

Staden tar fram en ny detaljplan för del av fastigheten Söderåsen 4 på norra Lidingö. Syftet är att justera byggrätten på fastigheten, skydda naturvärden, landskapsbild och friluftsliv.

Fastigheten Söderåsen 4 ligger på Elfvikslandet och innehåller en konferensanläggning från 1950-talet med kulturhistoriskt värde. Fastigheten innehåller även obebyggda skogsområden. Delar av skogsområdena har ett påtagligt naturvärde enligt den naturinventering som gjorts till Lidingö stads grönplan. I grönplanen ingår fastigheten i ett ESKO-område, ett ekologiskt särskilt känsligt område. Fastigheten gränsar till Stockholms inlopp som är av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljön omfattar landskapsbilden sedd från vattnet.

Syftet med ny detaljplan

Nu aktuell detaljplan har aktualiserats av en bygglovsansökan på fastigheten med ett bebyggelseförslag som skulle orsaka stor påverkan på natur- och kulturvärden samt skada landskapsbilden. Den nu gällande detaljplanen från 2008 medger byggrätt norr och väster om befintlig anläggning.

Syftet med en ny detaljplan är att justera byggrätten på fastigheten för att skydda naturvärden samt möjliggöra rekreation och friluftsliv. Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar av planområdet. Där det finns särskilda skäl kommer strandskyddet att upphävas.

Fastigheten Söderåsen 4 är i privat ägo.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Samråd pågick 12 oktober till 2 november.

Tidsplan

Planuppdrag: 25 mars 2020
Samråd: 12 okt-2 nov 2020
Granskning: kvartal 1, 2021
Antagande: kvartal 2-3, 2021
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Underlag och handlingar

Bakgrund

Start-pm för Söderåsen 4PDF (pdf, 2.2 MB)

Samråd

Information om samrådPDF (pdf, 466.2 kB)

PlankartaPDF (pdf, 644.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 314.2 kB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan