Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Del av Söderåsen 4

Staden tar fram en ny detaljplan för del av fastigheten Söderåsen 4 på Elfvikslandet på norra Lidingö. Detaljplanen vann laga kraft den 11 oktober 2022.

Fastigheten Söderåsen 4 ligger på Elfvikslandet och innehåller en konferensanläggning från 1950-talet. Fastigheten innehåller även obebyggda skogsområden. Delar av skogsområdena har ett påtagligt naturvärde enligt den naturinventering som gjorts till Lidingö stads grönplan (2014). I Lidingö stads grönplan ingår fastigheten i ett ESKO-område (ekologiskt särskilt känsligt område). Fastigheten gränsar till Stockholms inlopp som är av riksintresse för kultur­miljö­vården. Kulturmiljön omfattar landskapsbilden sedd från vattnet.

Syftet med ny detaljplan

Nu aktuell detaljplan har aktualiserats av en bygglovsansökan på fastigheten med ett bebyggelseförslag som skulle orsaka stor påverkan på natur- och kulturvärden samt skada landskapsbilden. Den nu gällande detaljplanen från 2008 medger byggrätt norr och väster om befintlig anläggning.

Syftet med detaljplanen var att justera byggrätten på fastigheten för att skydda naturvärden samt möjliggöra rekreation och friluftsliv. Planens syfte var även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen upphäver byggrätt inom en del av fastigheten som i dag är obebyggd och medger en mindre utbyggnadsmöjlighet av några av de befintliga byggnaderna. Utbyggnaden får inte ha negativ påverkan på den riksintresseskyddade landskapsbilden sedd från vattnet.

Strandskyddet kommer att återinträda inom delar av planområdet. Där det finns särskilda skäl kommer strandskyddet att upphävas. Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering mellan Söderåsen 4 och Söderåsen 8.

Planen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015. Detaljplanen är till övervägande del förenlig med stadens översiktsplan. Detaljplanen avviker till viss del från översiktsplanen eftersom ett mindre markområde planläggs som bostadsändamål och inte verksamheter/kontor som anges för området i översiktsplanen. Detaljplanen är förenlig med bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken avseende lämplig användning av mark- och vattenresurser och genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Markägare: Fastigheten Söderåsen 4 är i privat ägo.

Status i detaljplaneprocessen

Samråd

Samråd av planförslaget ägde rum under tiden 12 oktober – 2 november 2020. Inkomna synpunkter redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen.

Granskning

Granskning av planförslaget ägde rum under tiden 22 april – 13 maj 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Antagande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 31 augusti 2021 och den antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Planen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen 3 juni 2022.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 11 oktober 2022.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

25 mars 2020

Samråd

12 oktober – 2 november 2020

Granskning

22 april – 13 maj 2021

Antagande

i kommunfullmäktige 25 oktober 2021

Laga kraft

11 oktober 2022

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan