Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sigyn

Staden utreder möjligheten att komplettera villastaden i Hersby med enbostadsvillor samt tillfartsväg på fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53.

Planens syfte är att möjliggöra kompletteringar av villastaden i Hersby med enbostadsvillor och att förse fastigheterna med lämplig tillfartsväg.

Hög kvalitet

Fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53 kan i dagsläget inte bebyggas på grund av att nuvarande fastighetsindelning inte överensstämmer med gällande tomtindelning. Det betyder att det inte går att bilda fastighet för bostadsändamål eller att ge bygglov utifrån byggrätten i gällande plan. Båda fastigheterna saknar i dag tillfartsväg vilket behöver ses över och utredas i en planprocess. Villabebyggelsen ska utformas med höga ambitioner och god kvalitet. Nya byggnader ska uppfattas som gestaltningsmässigt väl integrerade i den kulturhistoriska miljön, som ursprungligen är från tidigt 1900-tal.

Fastigheterna är i privat ägo.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Samråd

Samråd om planen hölls den 9 till 29 september 2019. Här är samrådshandlingarna.

Start-pmPDF (pdf, 4.5 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.5 MB)

PlankartaPDF (pdf, 354.2 kB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 1.7 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)

Brandtekniskt utlåtandePDF (pdf, 1.3 MB)

Granskning

Planförslaget var på granskning den 24 februari till 15 mars 2020.

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 280.2 kB)

Planbeskrivning (granskning)PDF (pdf, 4.5 MB)

Plankarta (granskning)PDF (pdf, 341.2 kB)

Brandtekniskt utlåtandePDF (pdf, 1.3 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)

PM VasavägenPDF (pdf, 2.4 MB)

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 206.1 kB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-03-27
Samråd: 3:e kvartalet 2019
Granskning: 1:a kvartalet 2020
Antagande: 3:e kvartalet 2020
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handläggare: Sara Runhem, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan