Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Norrliden 3

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Lidingö 9:4 i Gångsätra. Syftet är att ändra markens användning från parkmark till mark för bostäder.

Planområdet ligger i grönstråket strax söder om Ängsklockevägen och norr om Skärsätra. Fastigheten Lidingö 9:4 samt en del av den väg som leder fram till fastigheten omfattas. Planförslaget innebär att fastighetens huvudbyggnad får skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Tillfartsvägen planläggs som gata.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Samrådsskede

Start-PMPDF (pdf, 838.7 kB)
Planbeskrivning PDF (pdf, 962.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 388.7 kB)
ProtokollPDF (pdf, 134.4 kB)
Inventering kulturmiljöPDF (pdf, 362.1 kB)


Granskningsskede

PlanbeskrivningPDF (pdf, 962.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 388.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 67.6 kB)

Antagande

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 66.4 kB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-08-28
Samråd: 9 oktober – 26 oktober 2020
Granskning: 17 november – 2 december 2020
Antagande: 2021

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan