Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Norra Skärsätra

Staden tar fram en ny detaljplan för Norra Skärsätra - Kottla gård.

Flygvy över planområdet i Norra Skärsätra

Planområdet ligger i stadsdelen Skärsätra, väster om Kottlasjön och sydost om Stockby. Planområdet avgränsas i söder av Kottlavägen, i öster av befintlig bebyggelse inom kvarteret Isstacken, i norr och väster av skogsområden.

Granskning pågår 9 november till 7 december

Under tiden 9 november till 7 december 2020 är planförslaget utställt för granskning. Planhandlingarna visas i stadshusets foajé, Stockholmsvägen 50, samt här på staden webbplats.

Samtliga handlingar som du kan lämna synpunkter på finns nedan under rubriken Handlingar och underlag/Granskningsskede.

Synpunkter på granskningsförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast 7 december 2020 på e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se. Alternativt skickas till:
Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö.

Den som inte senast nämnda tidpunkt framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga stadens antagandebeslut. Uppge adress och fastighets­beteckning. Avsändare ska tydligt framgå.


Historik och syfte

Den 9 januari 2012 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Norra Skärsätra i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM från 2011. Syftet var att befästa befintlig bebyggelse, möjliggöra nya markbostäder på både stadens mark och på privat mark samt att skydda värdefulla natur- och kulturvärden. Sedan planuppdraget gavs har kommunstyrelsens planutskott tagit beslut om att minska planområdet så att flera av stadens fastigheter med obebyggd naturmark utgår. Aktuell detaljplan omfattar endast privata fastigheter samt delar av vägnätet i området.

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets höga natur- och kulturhistoriska värden samt att möjliggöra en utveckling av området som tar hänsyn till de höga värdena i och i anslutning till Norra Skärsätra. Kulturvärdena bevaras genom införande av varsamhets- och skyddsbestämmelser på de fastigheter som har högst värden. På fastigheterna regleras byggrätternas storlek, utformning och placering. Inom planområdet finns idag ett antal obebyggda fastigheter där detaljplanen säkerställer att tillkommande bebyggelse anpassas till områdets karaktär, terrängförhållanden, vegetation, landskapsbild och kulturhistoriska värden. Husens placering på tomterna, det smala vägnätet, terräng och vegetation är viktiga delar i områdets karaktär.

Alla fastigheter inom planområdet är i privat ägo, förutom gatorna, som antingen är samfällda eller ägs av Lidingö stad.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Samrådsskede

Samråd ägde rum under tiden 10 februari till 9 mars 2020.

Start-pm 1 (2011)PDF (pdf, 1.9 MB)
Start-pm 2 (2013) med minskat planområdetPDF (pdf, 772.1 kB)
Groddjursinventering och spridningsanalysPDF (pdf, 1.9 MB)
Dagvattenutredning Norra Skärsätra och kvarteret IsstackenPDF (pdf, 2.3 MB)
Grundvattenundersökning KottlavägenPDF (pdf, 359.8 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.5 MB)
VägtrafikbullerutredningPDF (pdf, 6.6 MB)
Behovsbedömning Norra SkärsätraPDF (pdf, 327.5 kB)

Informationsbrev om samrådPDF (pdf, 145.2 kB)
PlankartaPDF (pdf, 998.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)

Granskningsskede

Granskning pågår 9 november till 7 december 2020.

Informationsbrev om granskningPDF (pdf, 454.8 kB)
PlankartaPDF (pdf, 991.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 729.8 kB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2012-01-09
Samråd: 10 februari – 9 mars 2020
Granskning: 9 november – 7 december 2020
Antagande: kvartal 1–2 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan