Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Holmia 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby. Syftet med en ny detaljplan är att Villa Solgården ska kunna användas både som kontor och bostad. Samråd pågår 24 augusti – 21 september 2022.

Foto på Holmia 9

Fastigheten Holmia 9 (Villa Solgården) är belägen mellan Holmiavägen och Lejonvägen i Lidingö centrum. Planens syfte är att möjliggöra för ändrad användning från ’kontor och likvärdig verksamhet’ till att innefatta bostadsändamål. Planen syftar också till att värna fastighetens höga kulturmiljövärden.

Vi ställer nu ut förslaget till ny detaljplan för samråd för att få in synpunkter. Samrådet pågår den 24 augusti – 21 september 2022. Under samrådet får myndigheter och Lidingöbor tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare. Synpunkterna måste vara staden tillhanda senast den 21 september 2022.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2015-10-21

Beslut om samråd

2022-06-21

Samråd

24 augusti – 21 september 2022

Granskning


Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan