Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högvattnet 10, Sturegården

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Högvattnet 10 i stadsdelen Hersby. Staden vill stycka av fastigheten och på så sätt skapa en ny villafastighet på baksidan. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2023. Planen är överklagad.

Sturegården Högvattnet 10

Blir kontor samt villafastigheter

Den nya detaljplanen ska möjliggöra att fastigheten Högvattnet 10 kan styckas till två fastigheter. Lidingö stad äger fastigheten och planerar stycka den i en fastighet för kontorsbyggnaden och en ny villafastighet på baksidan. För att möjliggöra detta behöver den gällande detaljplanen ändras från prickad mark med användningen Kontor till användningen Bostäder. Den del av fastigheten där kontorsbyggnaden finns ges användningen Centrum för att i framtiden möjliggöra för sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor till exempel butiker, biograf, restaurang, bank, föreningslokal, vårdcentral eller dylikt.

Byggnaden som har kulturhistoriska värden skyddas med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud i planen.

Anpassas till den kuperade tomten

Detaljplanen reglerar storlek och utformning på den tillkommande
bostadsbyggnaden. Byggnaden ska så långt som möjligt terränganpassas till den
kuperade tomten. Den nya byggnaden ska uppföras i äldre stil med fokus på hög
gestaltningsambition, hög materialkvalitet och väl utformade detaljer. Den nya
byggnaden ska hämta inspiration från den gamla bebyggelsen i Lidingö villastad.
Dagvatten ska hanteras med lokalt omhändertagande.

Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en ombyggnad av en del av Södra
Kungsvägen samt en del av gång- och cykelvägen intill fastigheten Högvattnet 10.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Status i detaljplaneprocessen

  • Planen var på samråd 2 november till 9 december 2020.
  • Planen var på granskning 10 maj – 13 juni 2022.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 10 oktober 2022 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2023.
  • Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen (MMD).
Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2019-01-23

Samråd

2 november – 9 december 2020

Granskning

10 maj–13 juni 2022

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2023. Planen är överklagad.

Handläggare: Hanna Brandshaug, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan