Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högvattnet 10, Sturegården

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Högvattnet 10 i stadsdelen Hersby. Staden vill stycka av fastigheten och på så sätt skapa två nya villafastigheter på baksidan.

Sturegården Högvattnet 10

Markanvisningstävling

Sista datum för att lämna in anbud i tävlingen är nu passerat. De aktörer som varit med och deltagit kommer att informeras om utfallet av tävlingen så fort en vinnare utsetts.

Markanvisningstävling Högvattnet 10

Samråd pågår 2 november till 9 december

Vi ställer nu ut förslaget till ny detaljplan för samråd för att få in synpunkter. Under tiden 2 november till 9 december 2020 visas planhandlingarna i stadshuset, Stockholmsvägen 50 på ordinarie öppettider, samt här på webbplatsen.

Synpunkter på samrådsförslaget ska ha inkommit senast den 9 december. De ska framföras skriftligen via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se Uppge adress och fastighetsbeteckning. Avsändare ska tydligt framgå.

Alternativt kan synpunkter skickas till: Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö.

Blir kontor samt villafastigheter

Den nya detaljplanen ska möjliggöra att fastigheten Högvattnet 10 kan styckas till tre fastigheter. Lidingö stad äger fastigheten och planerar stycka den i en fastighet för kontorsbyggnaden och två nya villafastigheter på baksidan. För att möjliggöra detta behöver den gällande detaljplanen ändras från prickad mark med användningen Kontor till användningen Bostäder. Den del av fastigheten där kontorsbyggnaden finns ges användningen Centrum för att i framtiden möjliggöra för sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor till exempel butiker, biograf, restaurang, bank, föreningslokal, vårdcentral eller dylikt.

Byggnaden som har kulturhistoriska värden skyddas med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud i planen.

Anpassas till den kuperade tomten

Detaljplanen reglerar storlek och utformning på de tillkommande bostadsbyggnaderna. Byggnaderna ska så långt som möjligt terränganpassas till den kuperade tomten. De nya byggnaderna ska uppföras i äldre stil med fokus på hög gestaltningsambition, hög materialkvalitet och väl utformade detaljer. De nya byggnaderna ska hämta inspiration från den gamla bebyggelsen i Lidingö villastad. Dagvatten ska hanteras med lokalt omhändertagande.

Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en ombyggnad av en del av Södra Kungsvägen samt en del av gång- och cykelvägen intill fastigheten Högvattnet 10.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Samrådsskede

Start-PM SturegårdenPDF (pdf, 1.4 MB)

Informationsbrev om samrådPDF (pdf, 470.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)

PlankartaPDF (pdf, 300.9 kB)

Undersökning betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 385 kB)

BullerutredningPDF (pdf, 2.1 MB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 5.5 MB)

TrafikutredningPDF (pdf, 1.7 MB)

Pm omgivningspåverkanPDF (pdf, 674.8 kB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-01-23
Samråd: 2 november – 9 december 2020
Granskning: kvartal 3–4 2021
Antagande: kvartal 1–2 2022
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan