Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Havren 9

Ändring av detaljplan för fastigheten Havren 9 i stadsdelen Brevik. Planen antogs av msn den 29 augusti 2023.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten till två fastigheter om vardera minst 1000 kvm exklusive skaftväg för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning upphävs för fastigheten.

Fastigheten Havren 9 ligger i ett exponerat läge mot Breviks ängar och gränsar mot en äldre trädallé. Stadsdelen Brevik har en kulturmiljö av stort kulturhistoriskt värde. För att minska påverkan på landskaps- och stadsbilden samt för att passa in i den värdefulla kulturmiljön ska ny bebyggelse utförs med hög gestaltningsambition och hög materialkvalitet.

Förslaget medger att ny byggnad får uppföras i en våning med inredningsbar vind. Ny byggnad ska utföras med sadeltak, mansardtak eller valmat tak och i en största byggnadsarea på max 250 kvm. Huvudbyggnadens placering är i planförslaget reglerad med prickad mark och bestämmelser för att säkerställa en placering längre ifrån trädallén samt Breviks ängar och därmed minska påverkan på omgivningen.

Planen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 29 augusti 2023. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft om ca tre veckor.

Status i detaljplaneprocessen

  • Samråd 14 mars - 4 april 2023
  • Granskning 8 juni - 6 juli 2023
  • Antagande 29 augusti 2023

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

28 september 2022

Samråd

14 mars - 4 april, 2023

Granskning

8 juni - 6 juli 2023

Antagande

29 augusti 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan