Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grönstakolonin

Staden tar fram en ny detaljplan för Grönstakolonin på norra Lidingö. Stadens politiker har tagit beslut om att minska planområdets yta varvid ett flertal arrendelotter söder om den ursprungliga kolonin utgår ur planförslaget. Det tidigare förslaget med kommunalt sommarvatten till området utgår.

Kulturhistorisk bebyggelsemiljö skyddas

Grönstakolonin utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Detaljplanen tas fram för att skydda de höga kulturvärdena. Utställning av planförslaget görs på grund av att planområdets storlek minskas till att enbart omfatta riksintresseområdet och närliggande stugområde. Markanvändningen och därmed bokstaven B (Bostäder) på kvartersmark byts till ett Q (Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden). Förslaget med kommunalt sommarvatten till varje lottgräns utgår. I nuvarande planförslag minskas planområdet till att enbart omfatta den del som utgörs av den ursprungliga Grönstakolonin och dess närområde som bedöms utgöra en del av kulturmiljön. Det innebär att den norra delen av området med arrendelotterna nummer 1 – 18 fortsätter att ingå i planområdet medan södra delen av området med lotterna nummer 19 - 22 utgår ur förslaget. Det innebär att markområdet med orienteringsstugan och de tre sportstugorna närmare Grönsta gärde förblir planlöst som i dag.

Arbetet har pågått en längre tid

Redan 1996 fick vi i uppdrag att ta fram områdesbestämmelser för kolonin. Av protokoll från 23 augusti 2005 framgår att diskussioner lett fram till att området i stället bör omfattas av detaljplan och att ett samråd ska genom föras. Samråd genomfördes under hösten 2005. En första utställning av planen genomfördes under sommaren 2006. Sedan dröjde det till hösten 2016 då planen efter bearbetning ställdes ut en andra gång.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Samråd: 1 september – 3 oktober 2005
Utställning 1: 19 juni – 28 augusti 2006
Utställning 2: 22 augusti – 22 september 2016
Utställning 3: 2 mars – 3 april 2020
Antagande: våren 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan