Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gångsätra förskola

Detaljplan för Gångsätra förskola, fastigheten Mossen 1 m.fl. i stadsdelen Gångsätra. Kommunstyrelsens planutskott beslutade vid sammanträde 2020-10-21 att avbryta planarbetet för Gångsätra förskola.

Utbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att lärande- och kulturförvaltningen skulle ansöka om planbesked för en ny detaljplan som skulle tillåta en större förskola på fastigheten Lidingö 9:390 och Mossen 1, där Gångsätra förskola ligger i dag. Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2019-05-22 att överlåta åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har under planprocessen beställt och genomfört utredningar för att utreda möjligheten att bygga en ny större förskola. Följande utredningar har gjorts till detaljplanen:

  • Dagvattenutredning
  • Fördjupad skyfallsutredning
  • Miljöteknisk markundersökning
  • Geoteknisk utredning
  • Översiktlig miljöteknisk markundersökning
  • Trafikutredning

Samtliga utredningar visar på svårigheter och stora ekonomiska kostnader för att möjliggöra en ny större förskola på platsen. Anledningen är att marken inom området består av lera med dåliga grundläggningsförutsättningar. Marken är även förorenad och behöver saneras. Området ligger i en dalgång och i ett instängt område som riskerar att översvämmas vid 100-årsregn. Åtgärder för att hantera skyfallsproblematiken är omfattande och kostsamma.

Lärande- och kulturförvaltningen har informerats om områdets problematik och utbildningsnämnden har av denna anledning tagit beslut om att lärande- och kulturförvaltningen ska avbryta planarbetet (Utbildningsnämnden § 72, 2020-09-22).

Kommunstyrelsens planutskott har beslutat att avbryta planarbetet för Gångsätra förskola (Kommunstyrelsens planutskott § 6, 2020-10-21).

Kontakt
Till toppen av sidan