Inriktningen för bron godkänd

Den 6 oktober 2014 godkände kommunstyrelsen inriktningen för Lilla Lidingöbron. Den 20 oktober ska förslaget upp till beslut i kommunfullmäktige.

Det förslag som politiken har att ta ställning till är en låg icke-öppningsbar bro, med gott om utrymme för gående, cyklister och mopedister, med placering strax norr om Gamla Lidingöbron.

– Efter att de politiska besluten är tagna kan vi arbeta vidare och göra de förberedelser som krävs innan byggstart. Ett viktigt steg är att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Det innebär att vi visar läge, omfattning och utformning av bron samt eventuell miljöpåverkan, säger Britt-Marie Jacobsson projektledare för Lilla Lidingöbron.

Innan man kan ansöka krävs ett samråd med bland annat Länsstyrelsen, andra myndigheter och fastighetsägare. Samråd hålls efter beslut i kommunfullmäktige.

Varför en ny bro?

Undersökningar av Gamla Lidingöbron har visat att det finns ett antal risker och osäkerheter som gör det olämpligt att underhålla och reparera bron i ett längre perspektiv. Brons ålder och stålkonstruktion medför risk för problem som kan leda till skador med omfattande trafikstörningar som följd.

Att renovera Gamla Lidingöbron skulle vara både kostsamt och ineffektivt eftersom det inte går att säga hur länge den gamla bron kan användas. Att renovera den gamla bron skulle vara dyrare än att bygga en ny bro. Kommunfullmäktige beslutade 2012 att bygga en ny bro som ska ersätta den Gamla Lidingöbron.

Till toppen av sidan