Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dalénum

Lidingös nyaste stadsdel Dalénum ligger vid Lidingös södra strand. Området var länge basen för Lidingös näringsliv och den gamla Aga-fabriken i området är ett industrihistoriskt minnesmärke. Stadsdelen beräknas vara färdigbyggd 2025.

Lidingös nya levande stadsdel

Dalénum har utvecklats från ett industriområde till en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder i kombination med kommersiell verksamhet. Med lägenheter i olika storlek och ägarfomer vill vi göra det möjligt för människor i olika livssituationer att bo här.

Tryggt och hälsosamt

Stadsdelen präglas av ett hälsotänk och utvecklas utifrån grunderna trygghet, säkerhet, aktivitet och vila. Stora resurser satsas på en attraktiv strandpromenad, bryggor, idrottshall, gångstråk och parker.

Goda kommunikationer

De goda kommunikationerna gör att närheten till Stockholms innerstad blir mycket påtaglig för dem som bor eller arbetar i Dalénum. Vägförbindelserna är utmärkta och Lidingöbanan trafikerar området. Byggstarten var 2010 och Dalénum planeras vara färdigställt år 2025.

Anmäl intresse för bostad

Kontakta JM om du vill anmäla intresse för en bostad.

JM:s webbplats Länk till annan webbplats.

På gång i området

De första bostäderna i Dalénum började byggas 2010, de första familjerna flyttade in 2012 och hela området planeras vara färdigt 2025.

Vad har hänt?

Successivt står allt fler fastigheter klara och området expanderar. För att det ska bli mer tillgängligt att ta sig till området har vi byggt en cirkulationsplats, med en ny infart till Dalénum, samt en tunnel för gående och cyklister under Södra Kungsvägen. Gatubelysningen på Agavägen har också förbättrats.

Vad pågår just nu?

 • Byggnation av Fyrtornet, Parkhuset samt Ypsilon med tillhörande finplanering pågår, beräknas vara klara under 2020.
 • Betongarbeten för en ny strandlinje pågår parallellt med stomarbeten i bostadsprojektet Fyrtornet och Parkhuset.
 • Gångstråket längs med vattnet mellan den nya Dalénumkajen och Larsbergs brygga är öppet för gångtrafikanter men stängs av tillfälligt i de fall säkerheten för gångtrafikanterna ej kan garanteras.

Vad händer framöver?

 • Den nya strandlinjen, som omfattar gångstråk och parkmiljöer, beräknas vara påbörja hösten 2109 och helt färdig i anslutning till att bostadsprojektet Fyrtornet/Parkhuset är klart hösten 2020.
 • Byggnation av Periskopet samt färdigställande av Periskopvägen beräknas påbörjas under 2020 och klart 2021.
 • Exploateringen kommer att fortsätta tills hela området beräknas vara färdigbyggt, år 2025.

Parkeringsplatser

JM ansvarar för att det byggs parkeringsplatser i området. Vi reglerar hur länge man får parkera och ansvarar för att det byggs 1,2 parkering per lägenhet enligt avtal.

 • All parkering för boende ska främst anordnas på fastighetsmark.
 • Till de lägenheter som hittills byggts har JM anordnat ungefär lika många parkeringsplatser i garage.
 • På allmän platsmark finns cirka 200 parkeringsplatser.
 • Mellan klockan 09.00 och 17.00 kan du parkera högst 3 timmar. På några platser kan du stå 24 timmar. Tisdbegränsingarna gäller vardag utom vardag före söndag och helgdag.
 • Inom 500 meters avstånd finns det 250 platser där det är tillåtet att parkera upp till 24 timmar. 
 • De verksamheter som finns i området har särskilda parkeringsplatser.

Avgifter

Idag tas ingen avgift ut för parkering på allmän platsmark. Det som styr parkering på allmän platsmark är tidsbegränsningen.

Varför tidsbegränsning?

 • Tidsbegränsningen hindrar fordon från att stå långtidsuppställda samtidigt som ruljangs skapas för boende, besökare och verksamheterna i området.
 • Tidsbegränsningen på 3 timmar på vardagar skapar parkeringsmöjligheter för besökare, hemtjänst och näringsliv.
 • Tidsbegränsningen på 24 timmar skapar möjligheter för besökare och boende att parkera längre tid där trycket på parkering är lägre.
 • Alla har samma möjlighet att parkera över natten och helgen.

Ny förskola

Den nya förskolan i Dalénum, fasad

Den nya förskolan i Dalénum, fasad

Lidingö stad har tecknat ett markanvisningsavtal med Hallskär AB (org.nr 556638-7279) för en förskola på fastigheten Geodimetern 4 i Dalénum. När Hallskär AB fått bygglov för förskolan tecknas ett tomträttsavtal och ett genomförandeavtal mellan parterna, vilket beräknas vara klart andra till tredje kvartalet 2021.

Byggproduktion planeras pågå under 2021 och 2022. Verksamhetsstart för förskolan beräknas preliminärt till tredje eller fjärde kvartalet 2022.

Hallskär AB utsågs av staden som vinnare efter en markanvsiningstävling 2020.

Kontakt
Till toppen av sidan