Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisningstävling - förskola i Dalénum

Behovet av förskolor inom Dalénum är stort och Lidingö stad bjuder därför in till markanvisningstävling för att på stadens mark uppföra en förskola. Tävlingsperioden är 27 maj-15 september 2020.

Dalénum har under de senaste åren utvecklats från ett industriområde till en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder i kombination med kommersiella verksamheter. Markanvisningstävlingen avser fastigheten Geodimetern 4, vilken är planlagd som förskola och ligger i den nordöstra delen av Dalénum med direkt närhet till natursköna Kappsta.

Exteriör Dalénum

Dalénum erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter vilket gör att närheten till Stockholms innerstad är mycket påtaglig för dem som bor eller arbetar i området.

Förskolan ska uppföras och drivas i privat regi, och marken kommer att upplåtas med tomträtt.

Bild från detaljplanens nord/östra del. Rödmarkerat område visar fastigheten Geodimetern 4 vilken är planlagd som skola/förskola.

Bild från detaljplanens nord/östra del. Rödmarkerat område visar fastigheten Geodimetern 4 vilken är planlagd som förskola.

Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med detaljplanens bestämmelser och stadens övriga riktlinjer. Utvärdering kommer att göras av en utvärderingsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från staden. Utvärderingsgruppen kommer att utse byggherre baserat på tävlingsbidraget i helhet.

Tidplan och viktiga datum

Tävlingsförslaget ska ha inkommit till Lidingö stad senast den 15 september 2020. När förslagen kommit in sker en utvärdering. Efter tävlingstidens utgång utses den som staden avser arbeta vidare med för genomförandet av projektet.

När markanvisningstävlingen är avgjord kommer staden att teckna ett markanvisningsavtal med vinnaren. Avtalet innebär en ensamrätt för vinnaren att, under en begränsad tid och under givna villkor, få teckna ett tomträttsavtal och genomförandeavtal med staden gällande uppförande av förskola på fastigheten Geodimetern 4.

Inbjudan markanvisningstävling förskola DalénumPDF (pdf, 1 MB)

Kontakt och frågor

Lidingö stads ombud under tävlingstiden är Anna Lindqvist. Samtliga frågor under tävlingstiden ska ställas skriftligen till Anna per e-post. Sista dagen för frågor är 1 september.

Tävlingsbidraget ska vara staden tillhanda senast 15 september klockan 9.00.

Till toppen av sidan