Att ta fram en ny detaljplan

Innan man kan bygga nytt eller förändra stadsmiljön behövs ofta en ny detaljplan eller en ändring av en befintlig detaljplan.

Både privatpersoner och staden själv kan ansöka om ny eller ändrad detaljplan. Ansökan, som heter Ansök om planbesked, finns längst ner på sidan.

Planbeskedet

Inom fyra månader efter det att staden mottagit en komplett ansökan får du ett beslut, ett planbesked. Av planbeskedet framgår:

  • Om staden kommer att påbörja ett planarbete eller inte.
  • En ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ges (om du får ett positivt besked).
  • Tydliga skäl till varför vi inte tänker påbörja ett planläggningsarbete (om du får avslag).

Kostnad för planbesked

Staden debiterar för beslut som tas av kommunstyrelsens planutskott, oavsett om beslutet är positivt eller negativt. För beslut som tas av miljö- och stadsbyggnadskontoret utgår däremot ingen avgift om beslutet är negativt.

Planprocessen steg för steg

När staden fattat beslut att ta fram en ny detaljplan, beslutar vi vilket förfarande som ska användas vid handläggningen: standardförfarande eller utökat förfarande. Valet görs utifrån ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. Oftast kan ett så kallat standardförfarande användas. Det innebär en något snabbare process än ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande används om det exempelvis finns flera motsatta intressen kring ett förslag.

Sedan tar själva arbetet med detaljplanen vid. Klicka på pilarna nedan, från vänster till höger, för att steg för steg följa hur en planprocess ser ut.

Program (vid behov)

Program (vid behov)

Planarbetet inleds ibland med ett planprogram som kartlägger mål och utgångspunkter för den kommande detaljplanen. Ett planprogram görs ofta när det är ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Programmet är ett visionsdokument och ett politiskt ställningstagande.

Det finns inget krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. Kommunens bedömning om behovet kan inte överprövas.

Samråd om programförslag

Kommunstyrelsen tar beslut om att programmet kan skickas ut på samråd. Under samrådstiden får du en möjlighet att lämna in synpunkter på programmet. Även andra myndigheter, till exempel länsstyrelsen och lantmäteriet, får möjlighet att lämna synpunkter. När programsamrådet är avslutat sammanställer vi synpunkter som kommit in och bearbetar materialet om det behövs.

Godkännande

Programmet godkänns av kommunfullmäktige men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling.

Samråd

Samråd om planförslag

På samma sätt som för programmet, skickas planförslaget ut på samråd. Ofta ordnas ett öppet möte där intresserade kan få information och ställa frågor. Efter plansamrådet tas det slutgiltiga planförslaget fram och behandlas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan det ställs ut för granskning.

Underrättelse om granskning

Underrättelse om granskning

Inför en granskning informerar vi om förslaget till detaljplan på stadens anslagstavla och informerar om innehållet i underrättelsen till dig som berörs av planförslaget. I underrättelsen ska det tydligt stå:

  • vilket område som detaljplanen syftar på och ifall den skiljer sig från översiktsplanen,
  • var planen finns tillgänglig inför granskning,
  • hur lång tid du har på dig att lämna in synpunkter på förslaget,
  • till vem eller vilka inom kommunen som synpunkterna ska lämnas in,
  • och att ifall du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden förlorar du rätten att överklaga beslutet att anta plan.

Granskning

Granskning

När det slutgiltiga planförslaget är klart visas det för granskning under minst två veckor. Information skickas också ut till de som är berörda. De som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligt under granskningstiden. Den som i ett senare skede skulle vilja överklaga planen måste ha lämnat synpunkter under granskningstiden.

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande

Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande med svar på dessa. När sammanställningen är klar ska granskningsutlåtandet skickas till dem som inte fått sina synpunkter tilgodosedda eller information om var granskningsutlåtandet finns att hämta.

Antagande

Antagande

Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget. Sedan går planförslaget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att godkännas och efter det vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Prövning

Den som lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet har möjlighet att överklaga planen efter antagandet. Planen överklagas till mark- och miljödomstolen, men överklagandet lämnas in hos miljö- och stadsbyggnadskontoret som kontrollerar att det kommit in i rätt tid och sedan skickar det vidare till domstolen. Från den dagen protokollet är justerat har du tre veckor på dig att överklaga beslutet om planens antagande.

Laga kraft

Laga kraft

Om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Detaljplanen blir juridiskt bindande och gäller tills vidare. Nu kan planen genomföras och bygglov kan sökas.

Kostnad för detaljplan

Kostnaden för en detaljplan kan variera beroende på hur komplicerad planeringsprocessen är. I kostnaden ingår uppdatering av stadens grundkarta, eventuell inmätning och utredning av rättigheter. Även nödvändiga utredningar som till exempel naturinventering och kulturmiljöutredning kan ingå i kostnaden. Kostnaden för att ta fram en detaljplan regleras normalt genom att staden och den som har nytta av detaljplanen ingår planavtal.

Till toppen av sidan