Regler och avgifter

Kommunen har enligt lag skyldighet att ta hand om hushållsavfall. Lidingö stad hämtar via entreprenadavtal hushållsavfall, matavfall, hushållens grovavfall och farliga avfall.

Det är uteslutande den av kommunen anlitade entreprenören som får hämta och transportera det avfall som lyder under det kommunala renhållningsansvaret.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsmiljön i samband med hämtning av avfallet. Det innebär vid manuell hämtning bland annat att kärl och säckar inte får vara för tunga och att dragvägen ska ha en lämplig utformning.

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella brister i den fysiska arbetsmiljön vid den egna fastigheten.

Avfallstaxan

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret.

Renhållningsordning

Avfallshanteringen i staden regleras av Miljöbalken, Avfallsförordningen samt andra förord­ningar utfärdade med stöd av Miljöbalken. Enligt Miljöbalken är kommunen skyldig att ha en renhållningsordning med avfallsplan samt lokala föreskrifter om avfallshantering.

Avfallsplanen är det styrande dokumentet för hur avfallshanteringen ska utföras. De lokala föreskrifterna beskriver stadens ansvar för renhållning samt boendes och verksamhetsutövares skyldigheter. De beskriver även hur avfallet ska tas om hand.

Till toppen av sidan