Slam och latrin

Du som har permanent bostad eller fritidsbostad, och som inte är ansluten till kommunalt avlopp, behöver enligt renhållningsordningen ha ett abonnemang för tömning av latrin eller slam.

Vem hämtar på Lidingö?

Tömning av slam och latrin på Lidingö sköter vår entreprenör LS Tankservice. Du vänder dig direkt till entreprenören för att få ett abonnemang.

Slam

  • LS Tankservice tömmer slutna tankar, slamavskiljare med wc-avlopp och minireningsverk minst två gånger per år från permanentbostäder och minst en gång per år från fritidsbostäder.
  • Slam från slamavskiljare med BDT-avlopp hämtas minst en gång per år från permanentbostäder och en gång vartannat år för fritidsbostäder.

Latrin

  • Från permanentbostäder utan allmän avloppsanslutning hämtar LS Tankservice en gång var fjärde vecka, tretton gånger per år.
  • Från fritidshus, koloniområden, fritidsanläggningar och liknande hämtar LS Tankservice var fjärde vecka, veckorna 20, 24, 28, 32, 36, 40. Hämtning utöver detta sker efter beställning.
Till toppen av sidan