Samråd Skärsätra båthamn

Om allt går enligt plan kommer Skärsätra båthamn att ha ytterligare 35-40 båtplatser 2020. Nya flytande pontonbryggor kommer också att göra området säkrare då bryggorna har en vågbrytande effekt.

Idag har Skärsätra båthamn 69 båtplatser, efter en eventuell utbyggnad skulle det alltså bli 104-109 platser. Området är utsatt för stora svallvågor från båttrafiken till och från Värtahamnen vilket gör hamnen osäker och sliter mycket på befintliga bryggor och båtar.

Hamnen ligger i Lilla Värtan i närheten av bostadsområden, kontorslokaler, grönområden samt Kappsta naturreservat. Enligt detaljplanen för Skärsätra båtklubb får området endast användas som småbåtshamn och en utbyggnad ligger helt i linje med gällande översiktsplan. Den beräknas inte påverka framkomligheten för allmänheten till strandområdet.

Samråd till den 29 december

För att få bedriva vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken och innan en miljökonsekvensbeskrivning kan göras sker samråd mellan Länsstyrelsen Stockholms län, Stockholms hamnar, Strömma, Sjöfartsverket, Miljö- och hälsoskyddskontoret i Lidingö stad, SL pendlarbåtar, Waxholmsbolaget och närboende, dessa har rätt att lämna synpunkter vad gäller miljöpåverkan under bygg- och driftstiden. Samrådet pågår till den 29 december och kungörelsen annonseras även i Mitt i Lidingö den 5 december samt anslås på anslagstavlan i Lidingö stadshus.

Klart våren 2020

Enligt förslaget kommer utbyggnaden att bestå av nya flytande pontonbryggor och eventuellt återanvändning av någon gammal. Nuvarande träbryggan som ligger fast mot land behålls. Hamnens totala yta beräknas bli 3 500-4 100 kvadratmeter, idag är den 2 817 kvadratmeter.

Det är Skärsätra Båtklubb i samarbete med Lidingö Båtförbund, Båtrådet och Lidingö stad som vill göra utbyggnaden. Planen är att ansökan om bygget lämnas till Mark- och miljödomstolen under våren 2018. Byggstart planeras tidigast hösten 2019 och utbyggnaden beräknas kunna vara klar våren 2020.

Synpunkter och information

Synpunkter i samrådet ska framföras skriftligen till Symeoni Andriopoulou senast 29 december via e-post symeoni.andriopoulou@aecom.com eller post till Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg. Märk brev och kuvert respektive e-post med ”Samråd Skärsätra”.

För ytterligare information eller frågor, kontakta Sofia Feltbäck, telefon 010-138 06 62.

Samrådsunderlaget Skärsätra båthamn.PDF (pdf, 1.1 MB)

KungörelsePDF (pdf, 270.4 kB)

Till toppen av sidan