Klart för samråd om Högsätra

Högsätra pekas i översiktsplanen ut som ett utvecklingsområde. Miljö- och stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att utarbeta ett planprogram för området och nu har kommunstyrelsen beslutat att samråd ska hållas om programförslaget.

Mellan den 22 augusti och 10 oktober kommer Lidingöbor och andra intressenter ges möjlighet att tycka till om planerna för det Högsätra som presenteras i planprogrammet. Arbetet med programmet har föregåtts av flera former av medborgardialog där Högsätrabor i alla åldrar lämnat sina synpunkter. Gemensamt är att de boende tycker om sitt bostadsområde och värnar om grönområdena och vill se upprustning av utemiljöerna.

Visionen för området blev, efter dessa medborgardialoger, att Högsätra ska bli en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. För att nå dit ska fem ledstjärnor vara vägledande. Dessa är att värna natur- och rekreationsområden, bevara uppskattade boendemiljöer, skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse, stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk och att skapa en välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare.

Tidigare ingick även Bergsätra som en del i planprogrammet för Högsätra. Utredningarbetet visade dock att möjligheterna att knyta ihop områdena var små. Därför föreslog miljö- och stadsbyggnadskontoret att utvecklingen av Bergsätra inte hanteras inom Högsätraprogrammet utan i ett eget planärende.

Mer information

Till toppen av sidan