Iranska ambassaden får bygglov för tillbyggnad

Lidingö stad och Irans ambassad har nått en överenskommelse om utformningen på tillbyggnaden.

Illustration: Wijgård arkitektur

Iranska ambassaden får bygglov för en tillbyggnad i två våningar med en byggnadsarea på 600 kvadratmeter varav 79 kvadratmeter består av öppen area.

- Staden och Iranska ambassaden har i samförstånd kommit överens om ett alternativ som båda parter ser som ett bra förslag. Ambassaden får de kompletterande utrymmen som de behöver för sin verksamhet och staden får en utformning på tillbyggnaden som tar hänsyn till huvudbyggnadens kulturhistoriska värde, säger bygglovchef Agneta Tarandi.

Stadens antikvarie har varit med i diskussionerna hela vägen eftersom bevarandet av den befintliga huvudbyggnadens kulturhistoriska värde varit en viktig fråga. Det nya bygglovet skiljer sig från den tidigare bygglovansökan, som Lidingö stad inte kunde medge, i och med att tillbyggnaden nu blir mer luftig. En glasad länkning byggs mellan huvudbyggnaden och tillbyggnaden, och tillbyggnaden kommer att kläs med träfasad.

Den glasade länkningen har varit av avgörande betydelse för hur helhetsintrycket upplevs och medför att tillbyggnaden inte upplevs dominerande över huvudbyggnaden utan anpassar sig bra till den omgivande miljön.

-Mark- och miljööverdomstolens ställningstagande från 2014 innebar att ambassaden inte behövde riva den byggnad de börjat bygga. Vi är glada över den bra dialog vi har haft med ambassaden och att vi har kommit fram till en kompromiss som passar båda parter, säger Agneta Tarandi.

Bakgrund

Iranska ambassaden ansökte och fick 2009 bygglov för en tillbyggnad. Den byggnad som sedermera uppfördes var större än det beviljade bygglovet. Ambassaden inkom med en ny bygglovansökan, för en större byggnad, som staden dock inte beviljade då man ansåg att tillbyggnaden inte underordnade sig huvudbyggnaden vilket ansågs skada huvudbyggnadens kulturhistoriska värde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om rivningsföreläggande vilket upphävdes av Länsstyrelsen. Ärendet gick till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Därmed vann beslutet, att ambassadens byggnation inte behövde rivas, laga kraft. Lidingö stad återupptog våren 2016 diskussionerna med ambassaden vilka utmynnade i det bygglov som nu beviljats.

För mer information:

Agneta Tarandi, bygglovchef, tel 08-731 30 25.

 

Till toppen av sidan