Grönt ljus för att utveckla Högsätra

Nu kan detaljplaneringen för Högsätra starta: Kommunfullmäktige har antagit förslaget till planprogram för utvecklingen av området.

Högsätra sett från öster med idrottsområdet och ängen i förgrunden

Planprogrammet togs fram med visionen att Högsätra ska vara en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Bakgrunden är att stadens översiktsplan pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde, bland annat eftersom området är i behov av förnyelse, bredare bostadsutbud och upprustning av utemiljöer.

Kommunstyrelsen beslöt 2009 att arbeta fram ett program som grund i ett stadsutvecklingsprojekt för Högsätra. Planprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 18 juni 2018, efter att först ha godkänts i kommunstyrelsen den 4 juni.

Nu fortsätter arbetet genom att ta fram ett projekt-PM som blir startskottet för stadsbyggnadsprojektet Högsätra och dess olika delprojekt. Ambitionen är att kommunstyrelsen ska kunna ta ett beslut att godkänna projekt-PM under hösten 2018.

Sammanfattning av planprogrammet för Högsätra

Inför arbetet med planprogrammet gjordes ett flertal utredningar och flera medborgardialoger om Högsätra, och samråd om förslaget genomfördes under hösten 2016. Efter samrådet bearbetades planprogrammet och synpunkter som kommit in sammanställdes och besvarades i en redogörelse för programsamråd.

Planprogrammet utgår från översiktsplanens riktlinjer och den kunskap om området som byggts upp genom utredningar och dialog. Ledstjärnorna i arbetet med programmet har varit:

  1. Värna natur- och rekreationsvärden
  2. Bevara uppskattade boendemiljöer
  3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
  4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
  5. Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare.

De huvudsakliga förändringarna i det justerade förslaget till planprogram jämfört med det förslag som var ute på samråd hösten 2016:

  • Antalet planerade nya bostäder har minskat från ca 700 till ca 450-550 st.
  • Kvartetet Värmen och utredningsområdena har tagits bort ur planen.
  • Hälften av kvarteren har fått en öppen form med öppning mot skogen/ekbacken i söder.
  • Utvecklingen sker i tre delområden med varsin egen detaljplan och egen tidplan. Idrottsområdet har blivit ett eget delprojekt.

De tre delområdena för bostadsbebyggelse och idrott är:

Delområde 1, Kärnan: Det största delområdet med Högsätras entré och centrum. Nya bostäder och lokaler för vård, handel och service, gator och torg kan byggas där f.d. Lidingö sjukhus och parkeringsytor nu ligger.

Delområde 2, Lillåkersvägen: Utgörs i dag av bland annat parkeringsytor som kan bebyggas med bostäder.

Delområde 3, Idrott- och aktivitetsområdet: Delområdet är redan i dag ett område för aktivitet och idrott men behöver utöka sin kapacitet.

Fortsatt arbete

Nu ska ett projekt-PM ska tas fram och när det har godkänts startar stadsutvecklingsprojektet Högsätra och dess olika delprojekt formellt. Går allt enligt plan ska kommunstyrelsen kunna fatta beslut om att godkänna projekt-PM under hösten 2018.

Projekt-PM baseras på riktlinjerna i planprogrammet tillsammans med redogörelse för programsamråd och det innehåller delprojekt för detaljplaner, markanvisning och utveckling av idrottsområdet. I projekt-PM fastslås också vilka nödvändiga resurser och organisation som behövs för att kunna driva det fortsatta arbetet effektivt.

Under detaljplanearbetet kommer dialogen att fortsätta och det ges fler tillfällen att tycka till i de olika detaljplanerna.

Mer information

Antaget planprogram för HögsätraPDF (pdf, 36.7 MB)
Större utvecklingsprojekt: Högsätra

Till toppen av sidan