Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

En milstolpe för Högsätra

Kommunstyrelsen har nu antagit ett projekt-PM för Högsätra. Det blir också startskottet för stadsbyggnadsprojektet och detaljplaneringen av området. Visionen för Högsätra är att det ska vara en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för såväl boende som besökare.

Översiktsplanen pekar ut Högsätra som ett utvecklingsområde, bland annat då området är i behov av förnyelse, fler bostäder och upprustning av utemiljöer. Redan 2009 beslöt kommunstyrelsen att arbeta fram ett program som grund för en utveckling av Högsätra. Inför arbetet med planprogrammet gjordes ett antal utredningar och olika medborgardialoger genomfördes. Genom detta kunde man börja kartlägga hur området kunde utvecklas.

Ledstjärnor
Ledstjärnorna i arbetet med programmet har varit att värna natur- och rekreationsvärden, bevara uppskattade boendemiljöer, skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse, utveckla attraktiva och trygga stråk och skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare.

Nästa steg blir nu att detaljplanera området och förbereda för markanvisning. Under detaljplanearbetet kommer dialogen med boende att fortsätta och fler tillfällen att tycka till kommer att ges.

Till toppen av sidan