Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer ytterligare

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars var eniga om att vänta med investeringsbeslutet för Lilla Lidingöbron.  Däremot ville en minoritet utreda möljigheten att bygga en högre bro. Hela ärendet återremitterades därför till kommunstyrelsen.

Den föreslagna höjden 7,0 meter godkändes den 6 mars i kommunstyrelsen och förordas av majoriteten. En minoritet av kommunfullmäktiges ledamöter anser nu att brons höjd bör utredas ytterligare. Ärendet återremitterades och slutgiltigt beslut fattas senare i kommunfullmäktige.

Inriktningsbeslutet från 2014, föreslog den segelfria höjden 5,6 meter. Sju meter är maxhöjden med de förutsättningar som nu råder för projektet. Den nya höjden är bättre för sjöfarten men bron kommer fortfarande att ha god standard och tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.  

Staden har inlett en dialog med länsstyrelsen för att få brolösningen godkänd. Det pågår också diskussioner med Stockholms stad och landstingets trafikförvaltning om ett genomförandeavtal. Ett besked om dubbelspår bör kunna ges till sommaren. Fattas beslut om dubbelspår behöver nuvarande planer  och tillstånd till viss del omarbetas.

Landstingets trafiknämnd har även beslutat att utreda Spårväg City och kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden igen. Lidingö stad har bjudits in att delta i utredningen, som ska pågå fram till 2018.

Till toppen av sidan