Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer

Kommunstyrelsen godkänner att Lilla Lidingöbron ska ha en segelfri höjd på sju meter och att staden avvaktar med investeringsbeslutet. Anledningen är att det pågår diskussioner med landstingets trafikförvaltning om möjligheten till dubbelspår.

Slutgiltigt beslut om höjden på den nya bron och att skjuta på investeringsbeslutet fattas i kommunfullmäktige den 27 mars.

I inriktningsbeslutet från 2014 var den segelfria höjden 5,6 meter. Den nu föreslagna höjden sju meter är maxhöjd med de förutsättningar som råder för projektet. Den nya höjden är bättre för sjöfarten men bron kommer fortfarande att ha god standard och tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.

Staden har inlett en dialog med länsstyrelsen för att få brolösningen godkänd. Det pågår även diskussioner med Stockholms stad och landstingets trafikförvaltning om ett genomförandeavtal. Fattas beslut om dubbelspår medför det en viss omarbetning av nuvarande planer. Ett besked om dubbelspår bör kunna ges till sommaren.

Landstingets trafiknämnd har även beslutat att utreda Spårväg City och kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden igen. Lidingö stad har bjudits in att delta i utredningen, som ska pågå fram till 2018.

Upphandlingen av entreprenörer som ska utföra arbetet med bron har avbrutits och kommer att återupptas då tiden är mogen.

Till toppen av sidan