Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tindrahusets detaljplan granskas

Nu kan du tycka till om detaljplanen för Tindrahuset och de närliggande fastigheterna. Mellan 2–30 juni är förslaget till ny plan utställt för granskning i Lidingö stadshus.

Syftet med förslaget till ny detaljplan är att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 42 och 43 från handel och kontor till bostad. Ändringen ger fastighetsägaren möjlighet att bevara Tindrahuset eller riva och ersätta det med en ny byggnad. Den nya detaljplanen tillåter även att två nya enbostadshus byggs bredvid Tindrahuset.

Förfallen byggnad kan rivas

Bakgrunden till förslaget är att villan som byggdes 1921 och tidigare inrymde Café Tindra på senare år har stått och förfallit. Fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen ansökt om att få riva huset, men då villan bedöms som kulturhistoriskt värdefull har staden velat att den i stället bevaras och restaureras.

—Tindrahuset är i så pass dåligt skick att vi nu beslutat att rivning och nybygge är ett alternativ. Ett nytt hus ska då byggas i klassisk stil så att det passar in i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal. Detsamma gäller de två nya bostadshusen som planen tillåter, säger Mats Gröndahl (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Rivningsförbud på gamla tidningshuset

För den intilliggande fastigheten Lejonet 28 medger planen användningen handel, kontor, vård och veterinär. Det röda tegelhuset är från 1950-talet och har kulturhistoriska värden. Här har bland annat Lidingö Tidning huserat tidigare. Byggnaden förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Tyck till om nya detaljplanen

I höstas var detaljplanen ute på samråd. De yttranden som då kom in har sammanställts och besvarats av staden i en samrådsredogörelse. Vissa justeringar har gjorts av förslaget vilka listas i densamma. När det nu är dags för granskning har handlingarna uppdaterats till granskningshandlingar. Dessa finns tillgängliga på webben och ställs under 2–30 juni ut i stadshuset.

Du som vill kan komma och titta på förslaget i stadshuset och lämna dina synpunkter. Observera att synpunkter behöver lämnas in skriftligt för att tas med i granskningen, samt att det ska framgå vem som är avsändare.

Skicka dina synpunkter till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Plankarta som visar indelning av fastigheter

Fastighetsgränser för fastigheterna Lejonet 28, 42 och 43 redovisade med orangea streckade linjer. Planområdets avgränsning redovisad med svart streckad linje.

Till toppen av sidan