Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Granskning av ny detaljplan för Stockby

För att möta behovet av industrimark åt Lidingös företagare har ett förslag till ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde tagits fram. Fram till den 18 september är planförslaget ute på granskning och du kan lämna synpunkter på det.

Flygbild över ett området med byggnader och skog runtomkring.

Den föreslagna detaljplanen var på samråd 5 januari–9 februari 2023. Utifrån inkomna synpunkter har planförslaget justerats något och ställs nu ut för granskning under perioden 21 augusti–18 september, 2023.

–Vi har gjort smärre justeringar i detaljplanen och tar nu nästa steg i processen. Med hänsyn till naturen och omgivningen ska vi tillsammans med Lidingö Näringsliv och de verksamma företagarna i Stockby utveckla verksamhetsområdet varsamt för att möta behovet av industrimark, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Varsam utveckling

Markanvändningen för planområdet är verksamhet/kontor. Genom den nya detaljplanen får byggnadsarean på befintliga fastigheter i området utökas med upp till 60 procent av fastighetsytan och till en nockhöjd på 12 meter. En ny fastighet med byggrätt föreslås och markanvändningen av fastigheten Förrådet 5 kompletteras till att även gälla parkering och centrum. Sammantaget möjliggörs 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras.

Samarbete

Initiativet till planarbetet togs av fastighetsägare i Stockby, utifrån deras behov av att expandera verksamheten i området. Planen är tänkt att vara flexibel över tid för att möta marknadens behov vid olika tidpunkter.

–Vi har ett mycket bra samarbete med Lidingö Näringsliv och fastighetsägarna i Stockby och har tillsammans arbetat fram ett förslag som gynnar näringslivet på Lidingö, säger Hanna Brandshaug, planarkitekt.

Lämna synpunkter

Förslaget till ny detaljplan är utställt för granskning i Lidingö stadshus mellan den 21 augusti och 18 september 2023. Planhandingarna finns också tillgängliga digitalt via länken nedan.

Under granskningsperioden har Lidingöbor och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare. Det är viktigt att framföra synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden för att senare ha rätt att överklaga beslut i ärendet.

Posta dina synpunkter senast den 18 september till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Ett beslut om en ny detaljplan för verksamhetsområdet beräknas fattas i slutet av 2023.

Till toppen av sidan