Vår värdegrund

Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund som genomsyrar vår dagliga verksamhet.

Våra värdegrundsord är:

  • Trygghet
  • Respekt
  • Livsglädje
  • Kunskap
  • Social kompetens

Vi vill:

  • att våra elever ska känna sig trygga med sig själva, i sin grupp och med alla elever och pedagoger på skolan.
  • att våra elever ska bemöta och bemötas med respekt.
  • att våra elever känner glädje i sin vardag.
  • lägga en god grund för våra elevers sociala kompetens.
  • att våra elever når uppsatta kunskapsmål.

Värderundsarbetet ligger som skolans val och går under namnet "Värdefullt". Värdegrundsarbetet hos oss, är träning i hur man i olika situationer möter andra människor, sina egna och andras känslor, utvecklar empati och tar ansvar för allas välmående. Personalen får fortlöpande handledning i ämnet.

Syfte med värdegrundsarbetet

Syftet är att ge tid för att arbeta på ett strukturerat och planerat sätt med eleverna kring läroplanens värdegrundsuppdrag.

Mål med värdegrundsarbetet

Målet är att leva upp till skolans vision "Den lilla skolan med den stora tryggheten". Att levandegöra och aktivt arbeta kring våra värdegrundsord (trygghet, respekt, social kompetens, kunskap och livsglädje).

Till toppen av sidan