Skriv ut
Dela

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar som handlar om förskola och pedagogisk omsorg.

 • Mitt barn har varit ledig från förskolan -  behöver jag betala hela avgiften?
  Svar: Ja, barnet har fortfarande kvar sin plats på förskolan och du betalar därför din avgift som vanligt.

 • Kan jag söka även om jag inte är folkbokförd på Lidingö än?
  Svar: Ja, ni kan ansöka även om ni inte är folkbokförda på Lidingö, däremot måste ni ha kontrakt på bostad på Lidingö. Har ni svenskt personnummer ansöker ni om plats via  Skolwebben.Om ni inte har svenskt personnummer kontakta oss via forskola@lidingo.se

  Senast den första i den månad barnet börjar sin inskolning måste familjen vara folkbokförd på Lidingö: om barnet till exempel börjar skolas in den 15 mars måste ni vara folkbokförda på Lidingö senast den 1 mars.

 • Kan jag ta med kötid från annan kommun?
  Svar: Nej, du kan inte ta med dig kötid från en annan kommun.
 • Kan jag söka till flera förskolor eller pedagogisk omsorg?
  Svar: Ja, du kan söka till minst ett och högst tre alternativ. Du kan söka både fristående och kommunala alternativ. När din ansökan är godkänd skickas en ansökningsbekräftelse till den e-postadress du har registerat på Skolwebben.
 • När får jag besked om placering?
  Har du sökt minst fyra månader innan du behöver plats har du i regel ett besked senast en månad innan behovsdatum.

  Gäller det en plats i augusti eller september skickas platserbjudanden ut fram till midsommar.
  Om du inte får plats i önskad fristående verksamhet kan du ändra i din ansökan via Skolwebben.
 • Har syskon förtur?
  Syskonförtur gäller enbart om man söker till den förskola eller pedagogisk omsorg där det äldre syskonet går, och som längst till sista augusti samma år det äldre syskonet börjar förskoleklass.

 • Kan jag ansöka även om vi inte är folkbokförda i Sverige?
  Svar: Ja, du kan ansöka även om ni inte är folkbokförda i Sverige, däremot måste ni ha kontrakt på bostad på Lidingö. Har ni svenskt personnummer ansöker ni om plats via  Skolwebben.Om ni inte har svenskt personnummer kontakta oss via forskola@lidingo.se

  Senast den första i den månad barnet börjar sin introduktion (inskolning) måste familjen vara folkbokförd på Lidingö: om barnet till exempel börjar sin introduktion den 15 mars måste ni vara folkbokförda på Lidingö senast den 1 mars.

 • Hur ansöker jag om plats när någon i familjen har sekretsskyddade uppgifter?
  Du söker på blankett som du får genom att kontakta lärande- och kulturförvaltningen via forskola@lidingo.se.Gäller det ansökan till en fristående verksamhet måste du kontakta aktuell verksamhet så de vet om att du söker plats.

 • Vilka villkor ska vara uppfyllda för en plats i förskola eller pedagogisk omsorg?
  Enligt skollagen ansvarar kommunen för att erbjuda plats i förskola eller pedagogisk omsorg till barn som är bosatta i Sverige och folkbokförda i kommunen från och med ett års ålder om vårdnadshavare gör ett aktivt val och ansöker om plats. Plats ska erbjudas i den omfattning vårdnadshavare behöver med hänsyn till;
  • Vårdnadshavares förvärvsarbete. Arbetet måste ge ekonomisk ersättning.
  • Vårdnadshavares studier. Studierna måste vara studiemedelsberättigande eller utbildning i svenska för invandrare (SFI).

  • Vårdnadshavares arbetslöshet. Vårdnadshavare måste stå till arbetsmarkandens förfogande, vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande.

  • Vårdnadshavares föräldraledighet med annat barn enligt föräldraledighetslagen (1995:584).

  • Barnets eget behov utifrån familjens situation i övrigt.

  • Barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Det kan även gälla barn under ett års ålde
  Barn från annat EU/EES land erbjudas plats på samma villkor som barn som är folkbokförda i kommunen. Barn från länder som inte är medlemmar i EU/EES och som inte är asylsökande eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd har i sin tur inte rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Dessa barn erbjuds plats på Lidingö om det finns någon ledig plats som inte har någon annan sökande.
  Barn folkbokförda i andra kommuner kan erbjudas plats på Lidingö om det inte finns några andra sökanden till verksamheten och om den kommun barnet är folkbokfört i betalar bidrag till Lidingö stad.
  Barn som är asylsökande eller barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd erbjuds förskola fem dagar i veckan klockan 08.00-16.00.
  På Lidingö erbjuds även förskola och pedagogisk omsorg om:
  • Vårdnadshavare är sjukskriven efter medicinskt omsorgsbehov. Läkarintyg krävs.

  • Vårdnadshavare får sjukpenning eller gravidpenning. Intyg krävs.

  • Vårdnadshavare får ålderspension, avtalspension eller sjukpension (sjukersättning). Intyg krävs.

  • Vårdnadshavare får avgångsvederlag. Intyg krävs.

 • Hur fungerar köreglerna?
  När du söker till förskola eller pedagogisk omsorg blir ansökningsdatumet också ködatum. Du kan tidigast ansöka om plats från att ditt barn är 90 dagar.Du kan söka upp till tre olika alternativ. De tre alternativen rangordnas inte utan ses som jämnbördiga. Den verksamhet som kan erbjuder plats gör det utan kontakt med andra verksamheter. En plats ses bara som erbjuden om det sker via Skolwebben. När du blivit erbjuden en plats stängs ansökan automatiskt och du står inte längre i kö och kan inte bli erbjuden plats i andra verksamheter. Detta oavsett om du tackar ja eller nej till den erbjudna platsen.Så här fungerar platsgarantinKan jag stå kvar i kön även efter det att jag erbjudits en plats?SyskonförturSyskonförtur gäller enbart om man söker till den förskola eller pedagogisk omsorg där det äldre syskonet går, och som längst till sista augusti samma år det äldre syskonet börjar förskoleklass. 
 • Vad innebär platsgarantin?
  Kommunen ska erbjuda vårdnadshavare en plats i förskola inom fyra månader om:
  •  Vårdnadshavare har ansökt om plats och ansökan är   komplett och godkänd.

  •  Minst ett av alternativen är en förskola och behovsdatum infaller inom fyra månader. Om behovsdatum infaller längre fram i tiden än fyra månader ska plats erbjudas den månad plats behövs.

  •  Barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska plats skyndsamt erbjudas.
  Pedagogisk omsorg omfattas inte av platsgarantin.Mer om garantiplats i förskola
 • Kan jag besöka förskolor och pedagogisk omsorg innan jag ansöker?
  Ja, du är välkommen att kontakta förskolechefen eller ansvarig för pedagogisk omsorg på de verksamheter du är intresserad av.Kontatkuppgifter till verksamheter på Lidingö
 • Har jag rätt till plats vid föräldraledighet?
  På Lidingö erbjuds en vistelsetid på 30 timmar i veckan, 30 dagar efter barnets födsel. Vid adoption gäller 30 dagar efter att tingsrättsdomen fallit.Vårdnadshavare med barn på kommunala förskolor kan fördela de 30 timmarna enligt följande:
  • 09.00-15.00 måndag till fredag
  • 08.00–14.00 måndag till fredag
  • 07.30–15.00 fyra dagar i veckan där barnet är ledigt antingen måndag eller fredag.
  Vårdnadshavare med barn på fristående förskolor eller i fristående pedagogisk omsorg stämmer av med förskolechefen eller huvudmannen om hur de ska fördela de 30 timmarna.Vårdnadshavare kan inte tillgodoräkna sig tid om barnet till exempel är ledigt, sjukt, har läkartid eller om röda dagar infaller måndag till fredag. Om vårdnadshavare vid något tillfälle behöver en annan tid är det upp till förskolechef eller huvudman för pedagogisk omsorg att bevilja det.Mer om öppettider och rätt till omsorg
 • Kan jag stå kvar i kön även efter det att jag erbjudits en plats?
  Om det gäller en plats i en verksamhet som vårdnadshavare sökt till stängs ansökan automatiskt både om du tackar ja eller nej, och  barnet står inte längre i kö.Tackar vårdnadshavare ja till en garantiplats finns möjligheten att komma in i kön på samma ansökningsdatum om vårdnadshavare flyttar fram önskat placeringsdatum och inte lägger till några önskade alternativ.
  Tackar vårdnadshavare nej till en garantiplats stängs anöskan automatiskt och barnet står inte längre i kö.Mer om garantiplats i förskola
 • Hur byter jag plats?
  Du byter plats genom att göra en ansökan via Skolwebben.När du erbjuds en ny plats och samtliga vårdnadshavare har accepterat erbjudandet, sägs den tidigare platsen upp automatiskt.

 • Är det stängt på sommaren eller under julen?
  Varje sommar har en av Lidingös kommunala förskolor sommaröppet under ett antal veckor omkring juli månad. Denna förskola tar då emot barn från övriga kommunala förskolor, som har stängt under samma tidsperiod. Vilken kommunal förskola som håller öppet bestäms tidigare under samma år. Under julen har i regel förskolor och pedagogisk omsorg vanliga öppettider.Om ditt barn går på fristående förskola eller pedagogisk omsorg hör du direkt med dem för information om deras verksamhet under sommaren. Har du behov av omsorg ska verksamheten tillgodose behovet.
   

 • Hur säger jag upp platsen?
  Om du bara vill byta plats behöver du inte göra någon uppsägning, eftersom platsen sägs upp automatiskt när samtliga vårdnadshavare accepterar ett erbjudande om ny plats via Skolwebben.Ska du flytta från Lidingö gör du en uppsägning via Skolwebben. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta uppsägningen via Skolwebben för att uppsägningstiden ska börja räknas. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.Mer om uppsägningstidBarn som ska börja i förskoleklass och fritidshem till hösten behöver inte säga upp sin plats. Slutdatum för förskoleplatsen blir automatiskt 30 juni. Startdatum för fritidshem blir 1 augusti. Om du behöver tillsyn under juli månad ska förskolan eller pedagogisk omsorg ta emot barnet.
 • Har barnet rätt till omsorg när vi har semester?
  Nej, barnet har inte rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg då vårdnadshavare har semester.Mer om öppettider och rätt till omsorg
 • Hur lång uppsägningstid är det?
  Uppsägningstiden är alltid hela kommande månad.  Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Till exempel om du säger upp platsen den 14 oktober så blir uppsägningsmånad hela november. Uppsägningstiden räknas från när samtliga vårdnadshavare har godkänt uppsägningen via Skolwebben.
 • Har jag rätt till plats när jag är arbetssökande?
  Ja, du har rätt till plats på förskola och pedagogisk omsorg när du är arbetssökande. Du måste dock vara registerad på arbetsförmedlinngen och vara aktivt arbetssökande. Du har då rätt till omsorg mellan 08.00 och 16.00. Mer om öppettider och rätt till omsorg
 • När och hur ansöker jag om plats i förskola eller pedagogisk omsorg?
  Du kan tidigast ansöka om plats från att ditt barn är 90 dagar. Barnet måste ha fyllt ett år när det är dags för inskolning.

  Du bör göra ansökan senast fyra månader innan du behöver platsen.
  Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg
Till toppen av sidan