Om Skärsätra förskola

Vår verksamhet bygger på en tro på det kompetenta barnet där barnen får uppleva glädjen av att lära. Både barn och vuxna som vistas på vår förskola ska mötas med respekt och förståelse.

Genom en utmanande miljö vill vi inspirera och ta tillvara barnens spontana nyfikenhet och stimulera deras lust att utforska och lära. Hos oss får barnen rika möjligheter till utevistelse, och genom att lyfta fram leken utvecklar vi deras sociala kompetens.

Målet är att skapa en trygg,glädjefylld och trivsam atmosfär där alla respekteras och utmanas i sitt lärande.

Leken

På Skärsätra förskola prioriteras leken. I leken utvecklas barnens fantasi, inlevelseförmåga, kommunikation och sociala kompetens. Där kan man uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Uteaktiviteter

Förskolan har en stor, fantastisk gård som inbjuder till en rik och givande utevistelse. Eftersom förskolan också har närhet till skog och mark görs promenader och utflykter i närområdet. Barnen får därmed möjlighet att upptäcka naturen och lära sig uppskatta och värna om den.

Barns skapande

Barnens skapande stimuleras genom att olika lättillgängliga material inbjuder till utforskande. Pedagogerna visar och låter barnen pröva och experimentera med olika material och tekniker. Barnens idéer tas till vara och uppmuntras.

Barn och naturvetenskap

Naturvetenskap, matematik och teknik ingår som en röd tråd i hela Skärsätra förskolas verksamhet, från småbarn till blivande skolbarn. Barnen väger, mäter och räknar.
Pedagogerna arbetar med att uppmärksamma natur-etenskap och matematik i vardagen. Det uppnås genom att fånga spontana situationer och ta till vara det som händer, sätta ord på och fördjupa det barnen gör. Återkommande skogsutflykter görs med ekologiska inslag där barnen får titta på djur, spår och naturens skiftningar.

Språk

Förskolans pedagoger vill stärka, stimulera och utveckla barnens sinnen, såväl deras estetiska seende och logiska tänkande som det talade språket. Verktygen för detta är färger, lera, vatten, papier maché, språkstimulans i lekar, sång, spel och dialoger.

Barns inflytande

Barnen har stort inflytande på verksamheten genom att pedagogerna är lyhörda för deras behov. Barnens intressen ligger till grund för aktiviteter och hur miljön utformas. Man är mån om att varje barns åsikt respekteras, att de känner att de är viktiga och kan påverka sin situation.

Till toppen av sidan