Om Näsets förskola

Alla barn ska trivas på Näsets förskola. De ska känna sig trygga på hela förskolan med all personal och på alla avdelningar. Därför bedrivs ofta den dagliga verksamheten ofta över avdelningarnas gränser

Vår syn på uppdraget

Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan.

Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel med andra.

Vi vill bygga på och stödja barnens förmåga till empati och omtanke om andra, vår natur och miljö.

Vi vill vara lyssnande och medforskande pedagoger som ser barnens möjligheter och olikheter som en tillgång.

Vi vill erbjuda en öppen och välkomnande miljö med ett kreativt och tillgängligt material som lockar till samspel och eget undersökande.

Vi vill ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten genom det dagliga mötet, dokumentation, utvecklingssamtal, informationsbrev och föräldramöte.

Vi vill att vår verksamhet ska bygga på en demokratisk grund där allas röster ska bli hörda, både barn och vuxna.

Barns inflytande

Vi vill att varje barn ska känna sig trygg med att uttrycka sina åsikter och tankar. Vårt lyssnande förhållningssätt hjälper oss att ta reda på vilka behov och intressen barnen ger uttryck för. Barnen har både ansvar för och inflytande på verksamhet och miljö.

Dokumentation

För att synliggöra barnens arbete och sökande efter svar på funderingar dokumenterar vi. Tillsammans med barn och pedagoger reflekterar vi kring hur vi ska gå vidare i verksamheten med hjälp av fotografier, observationer och anteckningar. Genom dokumentationen får du som förälder en bild av vad ditt barn får vara med om på förskolan.

Värdegrunden

Den dagliga verksamheten genomsyras av våra fem värdegrundsord: respekt, livsglädje, trygghet, kunskap och social kompetens. Vi vill med hjälp av dem ge barnen en bra start i livet. Vi observerar barnens utveckling med modellen RUS och tränar barnens sociala.

Lek

Leken får stort utrymme på Näsets förskola. Leken utvecklar barnens fantasi, kommunikation, sociala kompetens och ger dessutom individen tillfälle att bearbeta upplevelser och känslor. Vi vill ge barnen en positiv och stimulerande lekmiljö, både utomhus och inomhus.

Språk

På förskolan stimulerar vi språkutvecklingen genom att läsa, berätta, sjunga och använda rim och ramsor. Vi uppmuntrar barnen att samtala med varandra och med vuxna i samling, lek, projektarbete och i de dagliga rutinerna på förskolan.

Barnens inflytande

Vi uppmuntrar alla barns tankar och åsikter. Alla barn ska känna att de är viktiga och kan påverka sin situation på förskolan. Barnens intresse formar förskolans pedagogiska aktiviteter och förskolemiljö.

Till toppen av sidan