Om Larsbergs förskola

Verksamhetsidé

Vi ser att barn har stor kompetens, nyfikenhet och har en inneboende lust att leka och lära

Vi vill att förskolan alltid ska vara trygg, rolig och lärorik där varje barn ska ha rätt att kunna påverka sin dagliga verksamhet.

Vi vill erbjuda en inbjudande, kreativ miljö med många mötesplatser där vi kan samspela och utforska tillsammans.

Vi vill ge föräldrarna inflytande och delaktighet i verksamheten genom det dagliga mötet, dokumentation, utvecklingssamtal, veckobrev och föräldramöte.

Vår syn på uppdraget

Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan.

Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel med andra.

Vi vill bygga på och stödja barnens förmåga till empati och omtanke om andra, vår natur och miljö.

Vi vill vara lyssnande och medforskande pedagoger som ser barnens möjligheter och olikheter som en tillgång.

Vi vill erbjuda en öppen och välkomnande miljö med ett kreativt och tillgängligt material som lockar till samspel och eget undersökande.

Vi vill ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten genom det dagliga mötet, dokumentation, utvecklingssamtal, informationsbrev och föräldramöte.

Vi vill att vår verksamhet ska bygga på en demokratisk grund där allas röster ska bli hörda, både barn och vuxna.

Barns inflytande

Vi vill att varje barn ska känna sig trygg med att uttrycka sina åsikter och tankar. Vårt lyssnande förhållningssätt hjälper oss att ta reda på vilka behov och intressen barnen ger uttryck för. Barnen har både ansvar för och inflytande på verksamhet och miljö.

Dokumentation

För att synliggöra barnens arbete och sökande efter svar på funderingar dokumenterar vi. Tillsammans med barn och pedagoger reflekterar vi kring hur vi ska gå vidare i verksamheten med hjälp av fotografier, observationer och anteckningar. Genom dokumentationen får du som förälder en bild av vad ditt barn får vara med om på förskolan. 

Leken

Barnets lek är central och hjälper barnet att erövra omvärlden. På Larsbergs förskola får ditt barn leka både organiserade lekar och fri lek.

Språket

Språkutveckling är ett prioriterat arbetsområde på Larsbergs förskola. Vi stimulerar barnets språk genom att läsa, sjunga och använda oss av rim och ramsor. Vi uppmuntrar barnet att samtala med varandra och med vuxna i den dagliga verksamheten genom bland annat rutiner, projektarbeten, lek och samling. 

Skapande

Vi stimulerar och väcker barnens nyfikenhet genom att presentera och låta dem prova på olika material och metoder exempelvis färg, lera, sand, vatten, klistra, klippa och rita. 

Innemiljön

Våra ljusa och rymliga lokaler inbjuder till olika aktiviteter, som till exempel skapande, bygg och konstruktion.

Utemiljö

Larsbergs förskolas gård har en spännande terräng som inbjuder till olika sorters lekar.
Gården erbjuder bland annat

  • Utforskande och skapande material, såsom vatten och målarfärger exempelvis
  • Dans och musik
  • Material till rollekar 
Till toppen av sidan