Om Bodals förskola

Natur och miljö

Närheten till skogen, promenadstigar, strand och vatten ger oss tillfällen till promenader och naturupplevelser. I naturen finns saker att vara nyfiken på som barnen kan undersöka med sin kropp och sina sinnen. Vi arbetar med kompostering och källsortering.

Barns inflytande

Pedagogerna planerar verksamheten utifrån barnens behov och intressen. Miljön är tillgänglig och inspirerande så att barnen själva kan välja vad de vill utforska, leka och lära sig. Barnen ska alltid efter sin förmåga ges möjlighet att prova på nya uppgifter och utmaningar.

Utveckling och lärande

Pedagogerna främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och ser till att barnen har ett bra och varierande material att tillgå inom olika utvecklings-områden, som exempelvis teknik, matematik, skapande, läs och skrivutveckling. Barnen delas in i mindre grupper och arbetar med olika teman / projekt. Då skapas förutsättningar för en meningsfull och lärande verksamhet där barnen blir sedda och hörda och där deras intressen och behov sätts i fokus.

Dokumentation

I den pedagogiska dokumentationen av barnens lek och arbete synliggörs lärandet. Med hjälp av fotografier, observationer och anteckningar ser pedagogen vad barnet har för intressen och behov. Pedagogerna i arbetslaget reflekterar över dokumentationen för att kunna ge barnet möjlighet till lärande genom nya utmaningar. Dokumentationen sitter så att barnen kan se sig själva och diskutera sitt och kamraternas lärande. Dokumentationen ger dig som förälder information om vad ditt barn får vara med om på förskolan.

Språk

Pedagogerna arbetar aktivt med att stödja barnen i deras språkutveckling. Vi ger barnen upplevelser och språkutrymme samt håller en god språknivå som ger dem möjlighet till ett "rikt språkbruk". Vi leker med munljud, rim, ramsor, "nonsensord" och gåtor. Berättarstunder där det ges utrymme för dialog och återberättande är uppskattat. Barn som är intresserade av bokstäver uppmuntras att komma vidare, en del barn "lekskriver". Eftersom det finns många barn från andra kulturer stimulerar vi nyfikenheten på andra språk.

Till toppen av sidan