Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så stöttar vi ditt barn

Det är vanligt att barn och elever behöver stöd i förskolan eller skolan. Ibland är stödet tillfälligt, ibland mer varaktigt.

Brickor med bokstäver

Skolan eller förskolan är skyldig att ge alla barn och elever det stöd de behöver. För att kunna ge rätt stöd måste förskolan eller skolan först utreda vilket behov barnet har. Vi har både psykologer och specialpedagoger som bland annat arbetar med handledning och konsultation mot kommunala och fristående verksamheter.

Stöd i förskolan

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med rektorn eller ansvarig för pedagogisk omsorg där ditt barn har plats. Står ditt barn i kö till förskola kan du kontakta lärande- och kulturförvaltningen.

Stöd i skolan

Rektor ansvarar för att eleven får rätt stöd. Om du tror att ditt barn behöver stöd ska du i första hand prata med barnets mentor. Vid behov sätter skolan in extra anpassningar, till exempel anpassade läromedel. Om anpassningarna inte ger resultat gör skolan en pedagogisk utredning tillsammans med dig och ditt barn. Utredningen utmynnar eventuellt i särskilt stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Här beskrivs vad eleven behöver hjälp med, på vilket sätt eleven ska få hjälp och när åtgärden ska utvärderas. Ibland sker stödet i en liten grupp tillsammans med andra barn och ibland sker stödet individuellt. Eleven kan få stöd under en viss period eller under hela sin skoltid.

Psykologer och specialpedagoger

De som arbetar med barnen i förskolan och eleverna i skolan, får stöd av psykologer och specialpedagoger, både för att främja goda lärmiljöer och hantera svårigheter som kan uppstå.

Lidingömodellen – ökad skolnärvaro

I Lidingömodellen matchar vi elevens behov med rätt insats när skolnärvaron börjar bli ett problem. Skolan har möjlighet att få stöd från ett team som arbetar i en särskild undervisningsgrupp. En kartläggning görs kring varje elev med föräldrar, skola och elev. Teamet jobbar i en process för att få eleven från hemmet till skolan eller, alternativt, ge eleven en paus från skolmiljön. 

Med en placering i den särskilda undervisningsgruppen, som är belägen vid Hustegaholm, får eleven träna på att vara i ett socialt sammanhang med olika aktiviteter som blandas med en anpassad, individuell undervisning. Teamet har ett tätt samarbete med skolan kring de åtgärder som man enats om. Teamet har även en kontinuerlig kontakt med föräldrarna som också erbjuds en möjlighet hjälp med att hitta det bästa stödet för sitt barn.

Samverkan med BUP och socialtjänst samt Delta ung är en del i arbetet.

Du är viktig

När föräldrarna tycker att skolan är viktig gör barnen det också. Även om du själv har negativa erfarenheter från din skoltid kan du ändå vara ett stöd för ditt barn.

När du frågar ditt barn om hur skoldagen har varit och bemöter barnets berättelse positivt och med intresse, visar du att skolan är viktig. Du kan till exempel be barnet att berätta om en lektion. Ställ då öppna frågor som måste besvaras med mer än bara ett ja eller nej.

Ibland behöver du få kontakt med någon som du kan prata med om ditt barn. På skolan kan det vara mentor, skolsköterska, kurator, rektor eller fritidsledare. Du kan också kontakta familjeresursenheten på omsorgs- och socialförvaltningen och på vissa vårdcentraler kan barn, unga eller föräldrar få råd, information och samtalsstöd av barnpsykolog. Du behöver ingen remiss eller vara listad på vårdcentralen.

Mer infomration om hur du som förälder kan stötta ditt barn med till exempel läxläsning, rutiner hemma och hur du kan samarbeta med skolan finns att läsa i föräldrafoldern – Du är viktig.

Du är viktig, föräldrafolder Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Dialogen med skolan

Föräldramöten är till för att du ska få information om skolan, om undervisningen i olika ämnen och vad som händer i klassen. På föräldramötet får du träffa elevens mentor. Du får också träffa de andra barnens föräldrar.

En gång per termin har du och ditt barn utvecklingssamtal med mentor. Syftet är att prata om barnets kunskaper i olika ämnenoch hur kunskaperna kan utvecklas. Barnet brukar själv berätta om sina upplevelser av skolarbetet.

Du som förälder är också välkommen till skolan för att delta under skoldagen. Berätta i förväg när du planerar att göra ditt besök. Om ditt barn har särskilda behov eller svårigheter som försvårar skolarbetet är det särskilt viktigt med en bra dialog med skolan.

Anpassningar och särskilt stöd

Ibland behöver barn extra hjälp för att klara av skolarbetet. Då kan skolan anpassa undervisningen efter barnets behov. Om ditt barn behöver mer stöd än vad skolan kan erbjuda inom ramen för den ordinarie undervisningen kan skolan utreda vilket stöd ditt barn behöver. Visar utredningen att ditt barn behöver extra stöd ska han eller hon få det, vilket dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Det är rektor som beslutar vilket stöd eleven ska få.

Tilläggsbelopp

Förskolor och skolor som tar emot barn och elever som behöver omfattande särskilt stöd kan ansöka om tilläggsbelopp hos lärande- och kulturförvaltningen.

Kontakt
Till toppen av sidan