Skriv ut
Dela

Lidingö stads brukarundersökning 2018

Lidingö stad genomför varje år en brukarundersökning där elever och vårdnadshavare får svara på frågor om vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Nu är sammanställningen av resultaten klar och här följer en kort sammanfattning.

Under våren har Lidingö stad genomfört en brukarundersökning där elever (åk 3, 5, 8) och vårdnadshavare fått svara på frågor om vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Frågorna ställs i form av påståenden där vårdnadshavare och elever får svara på i vilken grad de instämmer i påståendet. 

I år var svarsfrekvensen högre än förra året. Bland eleverna var det 90 procent som besvarade enkäten och bland vårdnadshavarna 67 procent.

Resultat i förskolan

Resultatet för förskolan visar att vårdnadshavare till förskolebarn generellt är nöjda med sina barns förskola. Mest nöjda är de med hur personalen bemöter barnen, att förskolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar och att barnen trivs med sina kompisar. Omkring 95 procent av vårdnadshavarna upplever detta.

Vårdnadshavarna upplever inte i lika stor utsträckning att deras barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp och de är mindre nöjda med det inflytande de har i verksamheten och den information de får. Här har cirka 80 procent svarat att de är nöjda. 

Resultat i grundskolan

Eleverna i grundskolan känner sig trygga och tryggheten har ökat sedan 2017.

Brukarundersökningen visar mer nöjda elever i årskurs 3 och 5 än i årskurs 8. För de två förstnämnda årskurserna har resultaten förbättrats sedan förra året, medan de försämrats i årskurs 8.

Eleverna i årskurs 8 är generellt mindre nöjda med det inflytande de har över skolarbetet och den återkoppling de får från lärarna. Dessutom är nyfikenheten på skolarbetet låg och ger inte eleverna lust att lära sig mer.

I grundskolan är det generellt flest positiva svar kring frågor som rör elevernas eget ansvar för skolarbetet och lärarnas förväntningar på att de ska nå kunskapskraven. Omkring 90 procent av eleverna uppger detta.

Uppföljningsarbete

Lidingö stad strävar alltid efter att förbättra resultaten och verksamheterna arbetar nu med att följa upp svaren på brukarundersökningen.

Resultaten i detalj

Till toppen av sidan