Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

NY SIDA: Här planerar och bygger vi

Hur ser planeringen ut för utvecklingen av Lidingö de kommande tio åren? Nya områden som är under utbyggnad, hur och varför vi bygger och detaljplanen över privata fastighet.

Lidingö utvecklas med flera större och mindre stadsbyggnadsprojekt. Procesen för dessa kallas stadsbyggnadsprocessen och är i sig uppdelad i ett antal separata processer: översiktsplan, detaljplan och byggprojekt.

Översiktsplan 2012

Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas fram till år 2030. De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområden, förbättra kommunikationer och främja en långsiktigt hållbar utveckling på ön. Man utgår alltid från Översiktsplanen i detaljplaneringen för användning av mark och vatten i kommunen.

Översiktsplan 2012

Större projekt blir så småningom stadsbyggnadsprojekt och mindre projekt blir detaljplaner. Utöver översiktsplan och detaljplan finns även andra planformer av enklare karaktär.


Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas i ett begränsat område. En detaljplan är en del av planprocessen.

Detaljplaner är juridiskt bindande

Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter i en stadsdel. Syftet med en detaljplan kan vara att göra det möjligt att bygga nytt, ändra byggnadernas innehåll eller bevarar särskilda byggnader. En detaljplan reglerar hur stor en byggnad kan få vara på en viss tomt och vad byggnaden kan få användas till. Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter i en stadsdel.

Det här innehåller en detaljplan

Varje detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Planen innehåller en beskrivning av:

  • platsens eller områdets olika förutsättningar
  • de behov och önskemål som detaljplanen ska uppfylla eller reglera
  • de olika intressen som finns i området som vägs samman till en helhet för att få en bra och lämplig utveckling. 

När kommunstyrelsens planutskott gett ett positivt planbesked arbetas ett planförslag fram. Planförslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör:

  • planbeskrivning
  • eventuellt en miljökonsekvensbeskrivning
  • övriga utredningar som behövs (till exempel dagvattenutredning, trafikbullerutredning, utredning om förorenad mark och geoteknik)

Både rättigheter och skyldigheter

För både kommunen såväl som en enskild fastighetsägare innebär detaljplanen både rättigheter och skyldigheter. Garanterad byggrätt under detaljplanens genomförandetid är en sådan rättighet. Genomförandetiden för en detaljplan pågår mellan 5, 10 eller 15 år. De rättigheter detaljplanen ger gäller minst under denna tid.

Att ta fram en detaljplan

Program och planer på samråd

Under ett samråd får boende i närheten och formella remissinstanser av det planerade projektet information om förslaget och möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning & utställda planer

Efter samrådet bearbetas planförslaget och ställs ut/granskas under minst tre veckor. Utställningen/granskningen utgör ett andra kompletterande tillfälle att lämna synpunkter på en plan.

Planförslagen ställs ut i Lidingö Stadshus och här på stadens webbplats. Sakägare får meddelande per post om att utställningen pågår. Allmänheten meddelas via annonsering i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Lidingö nyheter eller Mitt i Lidingö.

Övriga planer

Andra planformer av enklare karaktär.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser har samma karaktär som bestämmelserna i en detaljplan. De används när bara ett begränsat antal frågor behöver regleras inom ett område.

Ofta används områdesbestämmelser för att fastställa befintliga förhållanden, till exempel för att bevara en enskild byggnad eller karaktären i ett helt område. Till skillnad från en detaljplan ger områdesbestämmelser ingen förhandsbestämd byggrätt. På Lidingö finns det några få områden som omfattas av områdesbestämmelser. Rävviken och Dalakolonin är två exempel.

För att upprätta områdesbestämmelser gäller samma process som för en detaljplan.

Fastighetsplaner

Fastighetsplaner reglerar bland annat fastigheters storlek och antal, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Fastighetsplaner ingår sedan 2011 i detaljplanerna. För att läsa en fastighetsplan som upprättades före 2011, kontakta miljö- och stadsbyggnadskontorets kundcenter.

Stadsbyggnadsprojekt

Stadsutveckling och större byggprojekt är projekt som berör många, och dessa kallar vi för stadsbyggnadsprojekt. Just nu är det en hel del på gång på Lidingö.

Lidingö centrum

Målet är att skapa ett levande centrum där bostäder, handel och service samsas med småstadskvalitéer och god tillgång till parkering.

Lidingö centrum

Dalénum

För Lidingös nya stadsdel Dalénum är inflyttning igång samt planering av Aga torgs utbyggnad.

Dalénum 

Simhall i Dalénum

En ny simhall har legat i topp på Lidingöbornas önskelista, och med beslutet i kommunstyrelsen kan det planeringsarbetet inledas.

Simhall i Dalénum

Högsätra

Kommunstyrelsen har godkänt ett kvalitetsprogram för Högsätra samt beslutat att utlysa två markanvisningstävlingar.

Högsätra 

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron ska ersätta Gamla Lidingöbron. Byggstarten gick våren 2019.

Lilla Lidingöbron 

Brädgården

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Brädgården och Båtbyggaren vid Inre Kyrkviken.

Brädgården och Båtbyggaren

Pågående detaljplanering

Här listar vi de planer som är ute på samråd och granskning. Om du vill se var en plan ligger kan du klicka på kartan och se detaljplanerna i webbkartan.

Björnbo

Björnbo i stadsdelen Bo ska förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.

Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden, projektet ska utreda om dessa ska skyddas i detaljplanen. Idag finns ungefär 350 bostäder i området Björnbo.

Björnbo detaljplanering

Fyrtornet 5 - Larsbergsvägen

Staden utreder möjligheten att bygga nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. En ny detaljplan tas därför fram för Fyrtornet 5 i Larsberg.

Fyrtornet 5 detaljplanering

Grönstakolonin

Vi tar fram en ny detaljplan för Grönstakolonin på norra Lidingö. Politiken har tagit beslut om att minska planområdets yta varvid ett flertal arrendelotter söder om den ursprungliga kolonin utgår ur planförslaget.

Grönstakolonin detaljplanering

Gångsätra förskola

Högsätra ska utvecklas med fler bostäder och då behövs fler förskoleplatser. Det finns begränsade möjligheter att bygga en ny förskola inom området. Därför föreslår staden att Gångsätra förskola byggs ut.

Gångsätra förskola detaljplanering

Holmia 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby. Syfte med en ny detaljplan är att Villa Solgården ska kunna användas både som kontor och bostad.

Holmia 9 detaljplanering

Härjedalen 16 - Herserudsvägen

Ny detaljplan tas fram för Härjedalen 16 i stadsdelen Herserud. I korsningen mellan Herserudsvägen och Stjärnvägen, bakom den bruna kontors- och vårdbyggnaden, finns ett parkeringsdäck där fastighetsägaren i stället vill bygga ett flerbostadshus.

Härjedalen 16 detaljplanering

Högvattnet 10

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Högvattnet 10 i stadsdelen Hersby. Staden vill stycka av fastigheten och på så sätt skapa två nya villafastigheter på baksidan av Sturegården.

Högvattnet 10 detaljplanering

Inre Kyrkviken

Detaljplan tas fram för Inre Kyrkviken i stadsdelarna Bo, Näset och Hersby. Planens huvudsakliga syfte är att studera alternativa utformningar av området kring inre Kyrkviken med en anläggning för dagvattenrening, samt säkra den befintliga strandpromenaden som finns längs Kyrkviken.

Inre Kyrkviken detaljplanering

Islinge förskola - f.d. Kalvhagens förskola

Ny detaljplan tas fram för att göra det möjligt att bygga en permanent förskolebyggnad vid Islinge förskola för att ersätta dagens paviljong.

Den paviljong med tillfälligt bygglov som är placerad vid parkeringen intill Norra Kungsvägen (Islinge förskola) ska ersättas med en permanent förskola med plats för något fler förskolebarn än dagens. 

Islinge förskola detaljplanering

Kungsljuset 2 - Skärsätra vattentorn

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Kungsljuset 2 i stadsdelen Skärsätra, mer känd som det gamla vattentornet.

Planen ska säkerställa huvudbyggnadens kulturhistoriska värden med skyddsbestämmelser. Planläggningen ska också bekräfta den pågående markanvändningen som är bostadsändamål.

Kungljuset 2 detaljplanering

Lejonet 43 - f.d. Tindrahuset

Staden vill utreda möjligheten att rusta upp det så kallade Tindrahuset, att bygga nya enbostadshus på tomten bredvid samt förse kontorsbyggnaden på Lejonvägen 14 med rivningsförbud. Därför tar man fram en ny detaljplan.

Huset på Lejonvägen 18 i Hersby har tidigare inrymt ett kafé, Kafé Tindra. Huset bedöms som kulturhistoriskt värdefullt och staden vill att huset bevaras och rustas upp istället för att rivas.

Lejonet 43 detaljplanering

Lojobacken - Rudboda

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Lojo 1. Det tidigare förslaget omfattade byggandet av tio nya flerbostadshus medan det förslag som nu är aktuellt endast omfattar fem nya flerbostadshus. Husen ska byggas söder om Lojovägen.

Lojobacken detaljplanering

Norra Skärsätra - Kottla gård

Vi tar fram en ny detaljplan för Norra Skärsätra-Kottla gård. Politiken har beslutat att minska planområdet och flera fastigheter med obebyggd naturmark utgår. Det nu aktuella detaljplaneförslaget omfattar endast privata fastigheter samt delar av vägnätet.

Norra skärsätra detaljplanering

Norrbotten 9 - Islinge Hamnväg

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Norrbotten 9 i stadsdelen Herserud. Vid Islinge Hamnväg 11-15 vill fastighetsägaren bygga ett nytt flerbostadshus på gården innanför befintligt hus.

Norrbotten 9 detaljplanering

Norrliden 3 - Ängsklockevägen

Ny detaljplan för fastigheten Lidingö 9:4 i stadsdelen Gångsätra. Planområdet ligger i grönstråket strax söder om Ängsklockevägen och norr om Skärsätra.

I dag ligger fastighetens huvudbyggnad, som används som bostadshus, på parkmark. I den nya planen läggs marken i stället ut som kvartersmark för bostad. Planens syfte är också att bevara och säkerställa platsens höga kulturhistoriska värden.

Norrliden 3 detaljplanering

Rudboda centrum

Staden tar fram en ny detaljplan för Rudboda torg. Syftet är att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder samt skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken.

Rudboda centrum detaljplanering

Rävviken och Bjälbo - Elfvikslandet

Ny detaljplan tas fram för Rävviken och Bjälbo på Elfvikslandet på norra Lidingö. En ny detaljplan behöver upprättas för att reglera bebyggelsen och antalet fastigheter. I samband med planläggningen behöver även områdets vatten- och avloppsförsörjning utredas.

Rävviken och Bjälbo detaljplanering

Sigyn - Vasavägen

Staden utreder möjligheten att komplettera villastaden i Hersby med enbostadsvillor samt tillfartsväg på fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53.

Sigyn detaljplanering

Västra Bosön

Staden tar fram en ny detaljplan för området för att bevara och skydda områdets höga kulturhistoriska värden samt för att reglera byggrätter, byggnadernas höjd och tillåtet antal lägenheter för varje fastighet.

Västra Bosön detaljplanering

Till toppen av sidan