Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Kyrkvägen

Vi arbetar med att byta ut asfalten på delar av gång- och cykelvägen längs med Kyrkvägen, från Lidingö centrum och i höjd med Bredablicksvägen. Framkomligheten för gående och cyklister är begränsad. Arbetet beräknas vara klart i början av oktober.

Larsbergskajen

Torsdagen den 11 september börjar vi renovera, utöka och förbättra Larsbergskajen. Vi tar bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen kommer dock att fungera som vanligt. Arbetet beräknas bli klart i maj 2015.

Björkuddsstranden/ Björkuddsvägen

Det pågår dagvattenarbeten på Björkuddsstranden/Björkuddsvägen. Trafiken och infarter kommer att påverkas så lite som möjligt och genomfart kommer alltid att vara möjlig. Arbetena kommer ske under hela september månad.

Bodalsvägen

Det är stoppförbud på Bodalsvägen mellan den 18-23 september för att vi ska fräsa och asfaltera vägen. När asfalteringen är klar tar vi ner våra skyltar och parkering blir åter tillåten.

Södra Kungsvägen

Mellan Käppala station och Talludden
Vår entreprenör Veidekke utför en ny spilledning utefter Södra Kungsvägen mellan Käppala station och Talludden. Detta innebär en begränsad framkomlighet för trafik måndag till fredag mellan klockan 07.00-19.00.

Sprängsarbeten kommer att pågå till och med vecka 35. Arbetet beräknas vara klart efter vecka 38.

Kyttingevägen

Upprustning av gång- och cykelbana
Vi breddar gång- och cykelbanan utmed Kyttingevägen, vi sätter nya kantstenar och asfalterar. Projektet är uppdelat på två etapper:

  • Den första etappen, som pågår nu, är mellan Rödstuguvägen-Kyttingevägen och Friluftsvägen. Sträckan är cirka 150 meter lång. Arbetena beräknas pågå till och med vecka 36.
  • Den andra etappen är strax norr om korsningen Norra Kungsvägen-Kyttingevägen och cirka 200 meter norrut. Arbetena på den sträckan kommer att pågå mellan vecka 36-40.

Bil- och busstrafiken vid arbetsplatsen regleras med hjälp av signaler. Vi ber om överseende för att framkomligheten är begränsad under denna tid.

Rödstuguvägen

Nytt övergångsställe byggs
Vi bygger ett nytt övergångsställe och en trappa upp till Sticklinge skola. Övergångsstället kommer att få en hastighetsdämpande åtgärd så att eleverna tryggt och säkert kan gå till skolan. Arbetet beräknas vara färdigt i vecka 38. 

Seglarvägen avstängd

Vi förbättrar Seglarvägen för att göra den mer trafiksäker. Vi gör körbanan smalare för att kunna bredda gång- och cykelbanan. Andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten är att vi bygger ett upphöjt övergångsställe på Seglarvägen och ett upphöjt övergångsställe vid korsningen Södra Kungsvägen och Seglarvägen. Seglarvägen är helt avstängd till slutet av september och skyltar finns på plats som visar alternativ väg.

Baggeby

Avstängd gång- och cykelväg i Baggeby till oktober
Gång- och cykelvägen längs Herserudsvägen intill Lidingöbanan är avstängd mellan Baggeby Gårds Väg och Baggeby station. Gång- och cykeltrafiken leds om via Baggeby Gårds Väg och vidare längs Kostervägen fram till Baggeby station. Vi har satt upp skyltar så att du kan följa orange vägvisning. Anledningen till avstängningen är att man bland annat ska bygga stödmurar runt banområdet. Arbetet pågår till oktober 2014.

Senast ändrad: 2014-09-18

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: