Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här kan du läsa om arbeten som staden genomför under det närmaste året. Håll dig även uppdaterad om stadsutvecklingsprojekt och större byggprojekt.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vårt kundcenter på telefon: 08-731 30 00.

 • Bo gärde - renovering servis


  Vad
  Renoveringsarbeten i servisledningar
  Var
  Bo gärde
  När
  21 till 30 maj
  Hur
  Kommunens del av servisledningarna behöver renoveras, arbetet utförs av vår konsult Aarsleff. Varje installation tar cirka 1,5 timme och under tiden blockeras berörd servisledning. Finns det risk att servisledningen behöver stängas av under reparationen ringer vi på för att be de boende begränsa utsläpp av vatten från bostaden. Detta för att undvika översvämning.
  Arbetena utförs dag- och kvällstid. Vi kommer inte att behöva komma in i någon fastighet.Vid eventuella frågor kontakta personalen på plats eller Björn Sjögren på Aarsleff, 08-594 764 35.

 • Mölnavägen - VA-jobb och asfaltering


  Vad
  Renovering av VA-ledningar och asfaltering.
  Var
  Mölnavägen
  När
  Arbetet påbörjas den 21 maj och beräknas vara klart hösten 2018.
  Hur
  VA-ledningarna är från 1950-talet och behöver bytas ut. Dessutom saknas dagvattenledningar så nya förbindelsepunkter för dessa anläggs. I sambande med detta kopplas vattenserviserna till fastigheterna vid fastighetsgränsen. Vi lägger också ny asfalt på vägen.
  Arbetet görs via relining, nya ledningar dras i de gamla. Grävjobbet påbörjas under våren. Framkomligheten kommer att begränsas vid vissa av jobben. Under ombyggnationen leds vattnet om och bryts bara kortvarigt, efter avisering.Vi frågor, kontakta Lidingö stads kundcenter: 08-731 30 00 eller
  Ansvarig platschef på Frentab, Patric Matinelle, 0730-77 20 36.

 • Herserudsvägen - avloppsledning


  Vad
  Ny avloppsledning läggs in till huset.
  Var
  Herserudsvägen 62.
  När
  Arbetet påbörjas den 17 maj och beräknas pågå cirka en vecka.
  Hur
  Vägen stängs för biltrafik men bussar och lastbilar kommer att kunna passera. Trottoaren är öppen.

 • Torsviksdammen - renovering


  Vad
  Torsviksdammen renoveras.
  När
  Arbetet pågår, beräknas klart i juni 2018.
  Varför
  Efter renovering av dammen var den inte tät. Dammen har byggts upp på nytt.
  Hur
  Förutom att göra dammen tät så förändras den till viss del, till exempel med en gångbro till ön mitt i dammen. Den blir öppen för alla att använda. Det blir också en fontän som pumpar vatten vilket ökar syresättningen. Vid strandzonen blir det nya växtbäddar för att minska övergödning.

 • Agavägen


  Vad
  Nya VA-ledningar läggs.
  När
  30 april-midsommar
  Varför
  John Mattson bygger ungdomsbostäder och behöver lägga nya VA-ledningar.
  Hur
  Nya VA-ledningar ska kopplas ihop med gamla. Därför stängs en sträcka av ena körfältet av på AGA-vägen, på höger sida nedanför ICA.
  Vid frågor kontakta John Mattsson Fastighets AB: 08-613 35 00.
 • Torsvikssvängen


  Vad
  Fjärrvärmearbete
  När
  Arbetet påbörjat, beräknas vara klart i slutet av september.
  Varför
  Stockholm Exergi lägger nya fjärrvärmeledningar.
  Hur
  Stockholm Exergi utför schaktarbete för nya fjärrvärmeledningar på Torsvikssvängen mellan Torhammarsvägen och Torsvikssvängen 35. För att möjliggöra busstrafik ändras färdriktningen på lokalgatan (Torsvikssvängen) vid blomsteraffären. Det innebär även att parkeringsfickorna på vinkelparkeringarna vänds. Det kommer under tiden arbetet pågår även att bli färre parkeringsplatser.
  På del av vägen är det ett körfält öppet och regleras av en tillfällig trafiksignal.Arbetet kan komma att förändras under tiden beroende på hur berggrunden ser ut under vägen.Skolvägen är inte återställd efter fjärrvärmearbete, den ska asfalteras inom kort. För att underlätta arbetet, vänligen respektera tillfälligt parkeringsförbud. 
 • Oskarsstigen


  Vad
  Renovering av VA-ledningar och asfaltering.
  När
  Arbetet påbörjas den 2 maj och beräknas pågå i tre månader.
  Varför
  VA-ledningarna är från 1950-talet och behöver bytas ut. Dessutom saknas dagvattenledningar så nya sådana och förbindelsepunkter för dessa anläggs. I samband med detta kopplas vattenserviserna till fastigheterna om vid fastighetsgränsen. Vi lägger också ny asfalt på vägen.
  Hur
  Vi lägger om vatten- och spillvattenledningen och gör en ny dagvattenledning. Grävjobbet påbörjas under våren. Framkomligheten kommer att begränsas vid vissa av jobben. Under ombyggnationen leds vattnet om och bryts bara kortvarigt, efter avisering.
  Vi frågor, kontakta Lidingö stads kundcenter: 08-731 30 00 eller
  Ansvarig platschef på Frentab, Patric Matinelle, 0730-77 20 36.

 • Hela Lidingö, sandsopning


  Vad Sand och grus tas bort från vägar, cykelbanor och torg över hela ön.När Arbetet är påbörjat och ska vara klart i mitten av maj.Hur Arbetet börjar runt centrum och fortsätter sedan med bostadsområdena längst ut på södra ön, vi jobbar oss sedan vidare över ön för att avsluta på norra delen. Vägarna sopas i flera omgångar. Har din gata inte blivit sopad i slutet av maj, gör en felanmälan till Lidingö stad.För att underlätta arbetet blir det tillfälligt parkeringsförbud på vissa vägar. Datumparkeringen gäller till sista april, detta också för att göra det möjligt att ta bort sand och grus. Bilar som står felparkerade kan komma att bötfällas.Det kan hända att kranvattnet blir missfärgat under arbetet. Det beror på att vi öppnar brandposter för att fylla på sopmaskinerna med vatten. Då frigörs rostpartiklar på insidan av vattenledningarna, det är dessa som tillfälligt missfärgar vattnet. Det är helt ofarligt och försvinner om man spolar lite längre i kranen.
 • Källängsvägen 6


  Vad Uppställningsplats för byggmaterial.När Vecka 12 till 20
  Varför Fastigheten på Källängsvägen 6 ska renoveras och byggmaterial behöver förvaras.Hur Tre-fyra parkeringsplatser längs med vägen tas i anspråk som upplag av byggmaterial under renoveringstiden. Trottaren påverkas ej mer än att det kan bli mer gångtrafik till och från fastigheten när byggjobbarna bär material till huset. 
 • Högsätra


  Vad Reparation av VA-ledning efter vattenläcka i januari.När Vecka 9 till 21
  Varför VA-ledningar repareras efter en större läcka i januari.Hur Ett schakt grävs mellan parkeringen och Danicahallen. Schaktet kommer att vara öppet för arbete i cirka fyra veckor. Det andra schaktet grävs närmare skolan, precis nedanför slänten. Detta schakt beräknas vara öppet under 5 veckor. Schaktmassorna läggs på grönytor mellan Högsätraskolan och parkeringen vid Danicahallen, delvis i nederkant av pulkabacken.Schakten och schaktmassorna hägnas in. Några parkeringsplatser försvinner under tiden arbetet pågår.
 • Kyrkstråket


  Vad Avrinningen av dagvatten vid Kyrkvägen måste förbättras. I samband med detta anläggs ett grönt stråk längs med den gamla banvallen.Var I första hand på norra sidan av Kyrkvägen. Börjar vid korsningen Kyrkvägen-Lejonvägen och avslutas vid korsningen Kyrkvägen-Läroverksvägen.När Arbetet påbörjas i januari och beräknas klart till sommaren 2018.Varför Dagvattnet som idag rinner längs med vägbanan direkt ut i Kyrkviken för med sig föroreningar från trafiken. Genom att förändra vissa kantstenar, dika marken och anlägga stenkistor ska vattnet istället ledas ner lokalt i grönytor. Näringsämnen och föroreningar infiltrerar då jorden och tas upp av vegetationen innan vattnet rinner vidare ut i Kyrkviken.Längs den gamla banvallen, mellan körbanan och gång- och cykelvägen planterar vi olika träd och buskar som på ett naturligt sätt skyddar och ger lä för fotgängare och cyklister. Täden är av varierande höjd och form och skapar tillsammans med högväxande buskar ett lummigare och grönare stråk. I höjd med det gamla stationshuset planerar vi perenner för att färgoch blomster. Det bli också fler bänkar längs stråket.Hur Inga arbeten kommer att ske i själva körbanan men delar av ett körfält kan tillfälligt stängas av. Kortare sträckor av gång- och cykelvägen kan komma att ledas om tillfälligt.
 • Larsberg – upprustning av park


  Vad
  Hela Larsbergsparken håller på att ses över för att få en helhet som knyter an till nybyggnationen av kvarteret Klockbojen, norr om parken. Vi kommer att rusta upp både grönytor och lekparken i Larsberg.
  Var
  Larsbergsparken i Larsberg. 
  När
  Arbetet pågår och förhoppningsvis kommer parken att öppnas under våren 2018.
  Varför
  Den befintliga lekparken rustades 2011 och är i gott skick. Parken behöver dock kompletteras för att kunna erbjuda lek och vistelse för blandade åldrar och även ge utrymme för fler barn och ungdomar. Det var många år sedan vi röjde i parken, därför finns behov av ett mer omfattande arbete, så att andra träd får ljus, näring och plats att växa och utvecklas.
  En detaljplan har antagits (Klockbojen 2 och 4) i direkt anslutning till Larsbergsparken.  John Mattson kommer att  bygga 80 nya lägenheter och 80 studenbostäder där. Det betyder att fler människor kommer att använda parken och röra sig i området. 
  Hur
  Vid visst arbete använder vi motorsåg och skogsmaskiner under dagtid. Vi ber om ursäkt för visst buller.
  Delar av Larsbergsparken kommer att stängas av i samband med upprustningen. Lekutrustning ska tas bort eller bytas ut, annan ska installeras och ledningar kommer att kontrolleras.När Klockbojen ska byggas kommer byggtrafik att röra sig i och intill parken. Då kommer vi att stänga av delar av parken för att göra det säkert för besökarna.

Mer information
Till toppen av sidan