Startsida, Lidingö stad

Hälsostatistik

Hälsan hos befolkningen på Lidingö är överlag god om man ser till genomsnittliga värden.

En närmare analys visar däremot att det finns skillnader mellan olika grupper. En utmaning i det framtida hälsoarbetet är därför att skapa förutsättningar för hälsa för alla, oavsett ålder, utbildningsnivå och bostadsområde.

Hur mår Lidingö?

Rapporten Hur mår Lidingö — en analys av folkhälsan 2011 är en uppföljning av den samhällsanalys som gjordes 2005. Rapporten är baserad på uppgifter från Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010, statistik från nationella databaser samt Lidingö stads egen statistik. Nedan presentas ett urval av uppgifterna i rapporten. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från "mer information i rutan till höger".

Medellivslängd
  Lidingö Riket
Kvinnor 85,2 år 83,2 år
Män 81,7 år 79,1 år

Källa:SCB

Självskattad hälsa
Lidingö Stockholms län
Mycket god 31,4 % 23,1 %
God 48,1 % 50,5 %
Någorlunda 17,6 % 21,3 %
Dålig 2,4 % 4,1 %
Mycket dålig 0,5 % 0,9 %

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010

Tillgång till personligt stöd
Kön Lidingö Stockholms län
Kvinnor 90,4 % 89,1 %
Män 87,9 % 85,7 %

Källa:Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010  


Mobbing i skolan
Läsår Årskurs 5 Årskurs 9 Gymnasiet år 2
2007/2008 13 % 12 % 10 %
2008/2009 19 % 16 % 16 %
2009/2010 3 % 5 % 7 %

Källa: Utbildningsförvaltningen, Lidingö stad

Ohälsotal
Kön Lidingö Stockholms län Riket
Kvinnor 20,5 28,3 34,9
Män 15,0 21,1 24,2

Källa: Försäkringskassan

Fysisk aktivitet på fritiden
Lidingö Stockholms län
Stillasittande fritid 12,4 17,2
Måttlig motion 51,2 47,4
Regelbunden motion 36,4 35,4

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010

Alkoholkonsumtion bland vuxna
Lidingö Stockholms län
Rikskonsumtion* 30,7 26,4
Berusningsdrickande** 23,2 25,6
Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010
*motsvarar 9 "glas"/vecka för kvinnor (15 gram alkohol) och 14 "glas"/vecka för män (25 gram alkohol). **motsvarar minst 20 cl sprit (eller motsvarande) vid samma tillfälle minst 1 gång/månad.
Frukt-och grönsakskonsumtion
Lidingö Stockholms län
Grönsaker > 2 ggr/dag 32,7 28,1
Grönsaker < 1 ggr/vecka 5,3 8,0
Frukt/bär > 2 ggr/dag 30,7 27,6
Frukt/bär < 1 ggr/vecka 8,1 11,1
Källa:Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010
Resultat folkhälsoenkät äldre (65+)
Lidingö 2006 Lidingö 2010 Stockholms län 2010
Sökt vård på grund av fallskador 9,3 % 6,7 % 10,0 %
Kan inte promenera 100 m 24,2 % 21,9 % 24,3 %
Kan inte gå i trappor utan besvär 27,5 % 31,4 % % 35,3 %
Träffar sällan anhöriga/ nära vänner 3,7 % 5,8 % 5,3 %
Sällan telefon- eller internetkontakt med anhöriga/nära vänner * 2,7 % 3,0 %
Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010 * motsvarande uppgift från 2006 saknas.

Senast ändrad: 2010-06-30

Uppdaterad av:

Kontakt

Daniel Bergman
Statistikansvarig
E-post: daniel.bergman@lidingo.se

Mer information

Hur mår Lidingö? — en analys av folkhälsan 2011 PDF (pdf, 3.1 MB)

Mer hälsostatistiklänk till annan webbplats från Statens folkhälsoinstitut

"Öppna jämförelser 2009 - folkhälsa"länk till annan webbplats Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Folkhälsorapportlänk till annan webbplats med resultat från Folkhälsoenkäten 2011

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: