Startsida, Lidingö stad

Ansökan om förvaltare

Ansökan om förvaltare får göras av huvudmannen själv, av make/maka/sambo, närmaste släktingar, god man, förmyndare och av överförmyndaren.

Som närmaste släktingar räknas här bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Begäran om anordnande av förvaltarskap
 • Skäl till begäran om förvaltarskap
 • Personuppgifter för sökanden
 • Förslag på förvaltare (om sådant finns)
 • Uppgifter om eventuella barn och närmaste släktingar
 • Förvaltarskapets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Förordnandet kan även begränsas till att gälla förvaltning av viss egendom, till exempel en fastighet eller bankmedel.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Personbevis för huvudmannen, vilket visar eventuella barn, så kallat familjebevis.
 • Personbevis för föreslagen förvaltare.
 • Skrivelse från exempelvis kurator eller biståndsbedömare som styrker behovet av förvaltare.
 • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
 • Läkarintyg eller annan likvärdig utredning från en kompetent befattningshavare på en vårdinrättning.
 • Yttrande från närstående angående förvaltarskapet.

Tingsrätten beslutar om förvaltarskapet och utser förvaltare.

Sker byte av förvaltare senare är det överförmyndaren som utser den nye förvaltaren.

Ansökan om förvaltarskap skickas till:
Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Senast ändrad: 2014-05-07

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Expedition
Helena Koos och Mikael Uggla
Handläggare

Kundtjänst:
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00
Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare
Carl-Johan Gestrup
Mottagning efter överenskommelse med handläggare

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: