Startsida, Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inrättades den 1 januari 2007 genom sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden.

Ansvarsområdena är:

 • miljöbalken och övrig lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
 • plan- och bygglagen och övrig lagstiftning inom plan- och byggnadsväsendet,
 • livsmedelslagstiftningen, tobakslagstiftningen och lagstiftningen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Utöver myndighetsutövning (tillsyn/kontroll, tillståndsprövning med mera) är en viktig uppgift att arbeta med information och service till allmänheten. Exempel på arbetsuppgifter:

Miljö- och hälsoskydd

 • Livsmedelshantering - kontroll, godkännande och registrering.
 • Hälsoskydd - tillsyn av inomhusmiljöer i lokaler och bostäder. Det kan gälla fukt, mögel, allergier, buller och radon. Provtagning av badvatten vid strandbad och bassänger.
 • Miljöskydd - tillsyn av bilverkstäder, bensinstationer och andra verksamheter som hanterar farligt avfall och kemiska produkter. Kontroll av anläggningar med köldmedia, handläggning av anmälningar av bergvärmepumpar, tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.
 • Sanering av förorenade markområden och byggnader.

Plan- och byggnadsväsendet

 • Upprätta detaljplaner, fastighetsplaner, områdesbestämmelser.
 • Pröva ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispenser, tillstånd inom naturreservat.
 • Upprätta nybyggnadskartor som underlag för ansökningar om bygglov.
 • Hålla byggsamråd och besluta om kontrollplaner för byggande.
 • Ingripa om byggnader uppförs eller ändras utan bygglov.
 • Övervaka fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar.

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Senast ändrad: 2015-07-15

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Eva Lagerblad
Administrativ chef
Tel: 08-731 33 13
E-post: eva.lagerblad
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: