Skriv ut
Dela

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inrättades den 1 januari 2007 genom en sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden.

Nämnden ansvarar förstadsplanering och bygglov enligt plan- och bygglagen samt tillsynenligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Utöver myndighetsutövning (tillsyn/kontroll och tillståndsprövning) är en viktig uppgift att arbeta med information och service till allmänheten.

Ansvarsområden inom plan- och byggnadsväsendet

  • Upprätta detaljplaner, fastighetsplaner, områdesbestämmelser.
  • Pröva ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov och strandskyddsdispenser, ge tillstånd inom naturreservat.
  • Upprätta nybyggnadskartor som underlag för ansökningar om bygglov.
  • Hålla byggsamråd och besluta om kontrollplaner för byggande.
  • Ingripa om byggnader uppförs eller ändras utan bygglov.
  • Övervaka fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar.

Ansvarsområden inom miljö- och hälsoskydd

  • Hälsoskydd – tillsyn av inomhusmiljöer i lokaler och bostäder. Det kan gälla buller, fukt och mögel, ventilation eller radon. Provtagning av badvatten vid bassänger och strandbad.
  • Miljöskydd – tillsyn av bilverkstäder, bensinstationer och andra verksamheter som hanterar kemiska produkter och farligt avfall. Kontroll av anläggningar med köldmedia, handläggning av anmälningar av bergvärmepumpar och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Sanering av förorenade markområden och byggnader.
  • Livsmedelshantering – kontrollerar livsmedelshanteringen i butiker, restauranger, skolor och förskolor, handlägger klagomål och misstänkta fall av matförgiftning. Gruppen kontrollerar även tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel.

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Kontakt

Eva Lagerblad
Administrativ chef
Tel: 08-731 33 13
E-post: eva.lagerblad

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 6 gillar detta
Till toppen av sidan